1. Anasayfa
 2. EKPSS

Danıştay: EKPSS’ye giren adayın sınavının iptali hukuka uygun değil


0
Danıştay 12. Dairesi, 2014 EKPSS’de adayın sınavının iptal edilmesinin hukuku aykırı olduğuna karar verdi.

2014 EKPSS’de yaşanan olayda, ÖSYM sınav sonrasında, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, bir engelle adayın sınavını iptal etmiştir. ÖSYM, adayın okuyucu-işaretleyiciden yardım aldığı gerekçesiyle sınavı iptal etmiştir.

Açılan davada, idare mahkemesi ÖSYM’yi haklı bulmuştur.

Temyiz isteminde dosyayı görüşen Danıştay ise, “okuyucu ve işaretleyicinin davacıya sorularda yardım ettiği yönünde bu hususu ortaya koyacak somut bir veri elde edilemediği” belirterek sınav iptali işleminin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/3035
Karar No : 2015/5752

İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 29/12/2014 tarihli ve E:2014/1857, K:2014/2169 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Uyuşmazlığa konu sınavın, icra edildiği tarih itibarıyla 2577 sayılı Kanun’un 20/B maddesi kapsamında bulunmadığı ve dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava, zihinsel engelli olarak 2014 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2014-EKPSS) giren davacının, sınav kurallarına uymadığından bahisle sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan 16/05/2014 tarih ve 2014/1211 sayılı kararın 29.05.2014 tarih ve 16918 sayılı yazıyla davacıya bildirilmesi üzerine anılan işlemin iptali ile işlem nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 100.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, sınava ait kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, sınav kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde, okuyucu-işaretleyici yardımı talep etmesine rağmen soru kitapçığını kendisi de okuyan ve soruların çözümünde sınav görevlisinden yardım aldığı anlaşılan davacının, sınav sonucunun geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka ve usule aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
07/02/2014 tarih 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinin (1) fıkrasında; “EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılır veya yaptırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan 2014 EKPSS Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda engellilere yönelik sınavlarda uygulanacak kurallara ayrıntılı olarak yer verilmiş, bu kurallar arasında özetle; zihinsel engellilere talep etmeleri halinde okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verecek görevli atanacağı, soruları kendisi okuyabilenlere 60 dakika olan sınav süresine ek 20 dakika süre verileceği, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı alanlara ek 40 dakika süre verileceğinin belirtildiği, aynı Kılavuzun 1.9 maddesinde, “Sınav ve kura sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavı/yerleştirme sonucu geçersiz sayılacaktır. Sınavdan/yerleştirmeden sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan tüm hakları iptal edilecektir.” kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) 27/04/2014 tarihinde yapıldığı, sınavın genel yetenek ve genel kültür kısımlarından oluşan 60 soru sorularak test şeklinde uygulandığı, zihinsel engeli bulunan davacının başvuru formunda okuyucu ve işaretleyici talebinde bulunduğu, idarece davacıya bir okuyucu ve bir işaretleyici görevlendirilerek tahsis edilen salonda tek başına sınava alındığı, zihinsel engeli olması ve talebi üzerine okuyucu-işaretleyici görevlendirilmesi nedeniyle kılavuz hükümleri uyarınca davacıya sınav süresinin 40 dakika ek süreyle 100 dakika olarak uygulandığı, sınav tamamlandıktan sonra sınav salonuna ilişkin kamera kayıtlarının kaydedildiği CD görüntülerinin incelenmesi sonucu sınav kurallarını ihlal ettiği; “görevli adaya sorularda yardım ediyor” tespiti yapıldığından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut CD görüntülerinin incelenmesinden, sınavın başlama saatinden önce sınav salonuna davacının geldiği, görevlilerce hazırlıklar tamamlandıktan sonra sınavın saat 10:00′ da başlatıldığı, görevli tarafından sınavın başlangıç saatinden itibaren soru kitapçığından soru okunarak aynı görevli tarafından davacının verdiği cevapların cevap kağıdına işaretlendiği, okuyucu ve işaretleyicinin davacıya sorularda yardım ettiği yönünde bu hususu ortaya koyacak somut bir veri elde edilemediği görülmüştür.

Olayda, okuyucu ve işaretleyicinin davacıya sorularda yardım ettiğinden bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; sınav salonunun inzibatından ve sınavın idaresinden salon görevlilerinin sorumlu olduğu, salon görevlilerinin soruları okuması ve davacının verdiği cevap şıkkının cevap kağıdına işaretlemesi suretiyle sınavın yapılması gerektiği, adayın bir sınav kuralı ihlali yapması halinde adayın uyarılmasının gerektiği, kılavuzda yer alan sınav kuralı ihlalinin yapılması halinde “diğer adayların dikkatini dağıtmama ve zaman kaybına neden olmama adına adayın uyarılmayabileceğine” dair kılavuz hükmünün salonda aday olarak salt davacının bulunması nedeniyle bu uyuşmazlıkta ileri sürülemeyeceği karşısında; okuyucu ve işaretleyicinin davacıya sorularda yardım ettiği yönünde bu hususu ortaya koyacak somut bir veri olmadığı anlaşıldığından, sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, davacının maddi ve manevi tazminat istemi hakkında da işin esası ile birlikte görüşülerek yeniden bir karar verilmesi gerektiği açıktır

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yerine, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine, kullanılmayan 45,60-TL tutarındaki yürütmenin durdurulması harcı ile artan posta gideri avansının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 05/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım