1. Anasayfa
 2. EKPSS

ÖMSS hakkında Sıkca Sorulan Sorular ve Cevapları


0

ÖMSS hakkında Sıkca Sorulan Sorular ve Cevapları
Soru 1 : ÖMSS sınavında hangi kurumlara atama yapılmaktadır?
• Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
• İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
• Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır

Soru 2 : ÖMSS sınavının yasal dayanağı nedir?
ÖMSS 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Soru 3 : ÖMSS kadroları hangi kurum tarafından belirlenmektedir?
Atama kadroları Devlet Personel Başkanlığı tatrafından belirlenmektedir Soru 4 : ÖMSS sınavına katılmak için Belirlenen engel oranı var mıdır?
Bu sınava girebilmek için % 40 üzeri engel oranı bulunması gerekmektedir.

Soru 5 :ÖMSS sınavına girebilmek için eğtim düzeyi şarı var mıdır?
ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olan özürlüler girebilir? Orta öğretim ve altı eğitim düzeyi engelliler memur olabilirler mi?
Eğtim sistemine göre ilkokul ve ortaokul ve ilköğretim mezunları ÖMSS kura yerleştirmelerine katılabilirler.

Soru 6 : Kuralar nasıl gerçekleştirilir?
Noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

Soru 7 : Engel durumu dolayısıyla sınav esnasında refakatçi sağlanmakta mıdır?
ÖMSS’de istekleri halinde özürlülere özür grubuna uygun refakatçi temin edilir.

Soru : 8 ÖMSS yerleştirmelerinde üst yaş sınırı var mıdır?
Kurumlar özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.

Soru 9 : Son sınıf öğrencisi engelli kişi ÖMSS’den atanabilir mi?
Yerleştirme başvurularının son tarihi itibariyle mezun olacak kişilerin ataması yapılmaktadır. Soru 10 : ÖMSS başvuru yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?
ÖMSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede ve Başkanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

Soru 11 : ÖMSS kılavuzunda hangi bilgiler yer almaktadır?
ÖMSS Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve özür grupları itibarıyla sınav konuları, Sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.

Soru 12 : Başvuru belgesinde hangi bilgiler bulunmaktadır?
Ayrıntılı kimlik bilgileri, eğitim durumuna göre program adları, özür grubuna ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır. Soru 13 : ÖMSS atamaları neye göre belirlenmektedir?
ÖMSS, kurum ve kuruluşların özürlü kontenjan açığı bulunduğu sürece, Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan diğer sınavlardan ayrı zamanlı olarak yapılır. Bu sınav, başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi olarak gerçekleştirilir. Soru 14 : ÖMSS soruları bütün engelli sınıflarında standart mıdır?
Sınav soruları, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanır.

Soru 15 : Hazırlanan Sorularda ne tür kaynaklar temel alınır?
Sınav konuları, ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan eğitim programları; yüksek öğretim mezunları için yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak belirlenir

Soru 16 : Sınav merkeleri için bir düzenleme yapılmakta mıdır?
ÖMSS, özür grupları ve ulaşa bilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.

Soru 17 : Sonuçlar nasıl bildirilmektedir?
ÖMSS sonuçları, adayların adreslerine posta ile gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir

Soru 18 : ÖMSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?
ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

Soru 19 : Kamu kurumlarında engelli kadro oranları ne kadardır?
Özürlülere tahsis edilecek kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının % 3’ü dikkate alınır.

Soru 20 : Engelli kadrosunda Açık kadrosu bulunan kamu kurumlarının yükümlülüğü var mıdır?
Kurumlar, hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır

Soru 21 : Engelli kadrolarının dolu olması halinde kadrolar nasıl açılır?
Özürlülerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Özürlü personelin istihdam edileceği birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.

Soru 22 : Nitelik-Kod Kılavuzu nedir?
Nitelik-Kod Kılavuzunda, özürlü alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alır.

Soru 23 : Niteklikli kod kim tarafından hazırlanır?
Özürlü alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzu Başkanlıkça hazırlanır

Soru 24 : Yayımlanan tercih kılavuzunda yerleştirme hakkında neler yer almaktadır?
Yerleştirme bakımından; tercihlerin alınması, yerleştirmenin yapılması, yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim durumu ve özür grubu itibarıyla koşulları belirlenmiş münhal kadrolarının unvanı ve sayısı, bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler Tercih Kılavuzunda yer alır.

Soru 25 : ÖMSS yerleştirmeleri naıl yapılmaktadır?
Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve özür gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, ÖMSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek ÖMSS puanı dikkate alınır.

Soru 26 : Aynı puanı alan adayların yerleştirmesi nasıl yapılmaktadır?
Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Soru 27 : Engelli öğretmen atamaları kim tarafından yapılır?
Özürlü öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ÖMSS sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır.
Soru 28 : Kura ile yerleştirme nasıl yapılmaktadır?
• Adaylar, Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme talebinde bulunabilir.
• Tercih edilen kadrolara birden fazla istekli olması halinde istekliler arasında kura çekilerek ilgili kadrolara yerleştirilecek adaylar tespit edilir.
• Adaylar, Tercih Kılavuzuna göre belirledikleri tercihleri dışında, tercih edilmeyen münhal kadrolara genel kurayla yerleştirilme talebinde de bulunabilir.
• Adaylar, Tercih Kılavuzunda belirtilen tarihte; eğitim durumuna ve özür grubuna ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilir.
• Yerleştirmede adayların Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Soru 29 : Kura ile yerleştirme sonuçları bildirimi nasıl yapılır? Yerleştirme sonuçları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yerleştirilen adaylara bildirilir Soru 30 : Atanmış kişiler tekrar atanması için süre var mıdır?
ÖMSS atamalarında herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, iki yıl geçmedikçe tekrar yerleştirilemez.

Soru 31 : Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?
Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

Soru 32 : Kimlerin ataması yapılmaktadır?
Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Soru 33 : ÖMSS ‘de yüksek puan alanların yerleşme hakkın var mıdır?
ÖMSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez. Soru 34 : yerleştirmelere hangi durumlarda itiraz edilememektedir?
Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez.

Soru 35 : Atanan engelliler için iş yerinde düzenlemeler bulunmakta mıdır?
Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek zorundadır. 

Soru 36 : Yerleştirilen engelliler hangi işlerde çalıştırılır?
• Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
• Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamaz

Soru 37 : Engelli memur çalıştırma yükümlülüğü hangi kurumun denetimi altındadır?
Engelli kadrolarının takip ve denetimi Devlet Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Soru 38 : ÖMSS dışında engelli atamaları nasıl yapılmaktadır?
ÖMSS dışındaki personel alımı usullerine göre Devlet memuru kadrolarına atanmalarında veya yerleştirilmelerinde genel hükümler uygulanır.
Aile Bakanlığı

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir