1. Anasayfa
 2. EKPSS

THSK, EKPSS ile atananlardan istenen belgeleri açıkladı


0
EKPSS-2016/1 SONUÇLARINA
GÖRE
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADROLARINA YERLEŞEN
ADAYLAR
DAN İSTENİLEN BELGELER
ÖSYM
tarafından açıklanan EKPSS-2016/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler
istenmektedir:
1.İnternet adresimizde yayınlanan EKPSS-2016/1 Açıktan
Atama Başvuru Formu’nun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş aslı
(tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmadan elde veya
bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir),
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı
3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği
öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı
b) Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı
c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan
alacağı zayi belgesinin aslı
d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan
diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı
e) Ayrıca
yukarıda belirtilen öğrenim belgesine ilave olarak önlisans ve lisans düzeyinde yerleşen adayların
https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Yükseköğretim Mezun Belgesi
Sorgulama” ekranından alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı
Hatırlatma: Aday isterse diplomasının, geçici
mezuniyet belgesinin, zayi belgesinin veya denklik belgesinin noter onaylı suretini ya da mezun olduğu okuldan
onaylı suretini (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de
bulunduğu) belge olarak verebilir.
Önemli Not: EKPSS-2016/1
tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet üzerinden gönderildiği son gün itibariyle,
sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmuş
olması zorunludur. EKPSS-2016/1 tercihlerinin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü
itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven
yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Ayrıca birden fazla öğrenim düzeyinden
mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorunda
olduklarından 2016-EKPSS’ye alt öğrenim düzeyinden müracaat edipte
yerleşenlerin tespiti halinde atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi
kararları iptal edilecektir.
4.  “Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az
%40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık
kurulu raporunun;
a) Raporun aslı veya raporu veren
Hastane Baştabibinden onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın
kaşesinin de bulunduğu) veya noter tasdikli sureti,
b) Raporda çalışabilir/çalışamaz ibaresinin belirtilmesi,
çalıştırılamayacağı iş alanları bölümünde kişinin atanmasına engel bir ifadenin
bulunmaması, yerleştirildiği
unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin yazmaması eğer yerleştirildiği
unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin bulunmaması veya atanmasına engel
bir ifadenin bulunması durumunda raporun yenilenmesi,
Yukarıdaki
3. maddenin (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir
belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin
arkalı önlü fotokopisinin ve 4. maddenin (a) fıkrasında belirtilen Engelli Sağlık
Kurulu Raporunun aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı
suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi
halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü
tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR
şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.
5. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde
çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olarak)
6. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak
zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi
7. EKPSS-2016/1 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden
halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur
statüsünde görev yapanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe
10. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış
Kaza-i rüşt kararının aslı veya mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek
şartıyla İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli onaylı sureti
KURUMUMUZA
YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 09/09/2016 CUMA GÜNÜ MESAİ
BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU
İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
NE BİZZAT KENDİSİ VEYA NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET
VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR. Belgelerinde eksiklik olan, posta
veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evrakların akıbetinden
ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR: (Lütfen Okuyunuz!)
1-     
KURUMUMUZ VEYA DİĞER KAMU
KURUM VE KURULUŞLARINDA (BAKANLIK YA DA DİĞER BAĞLI KURULUŞLAR DÂHİL) HERHANGİ
BİR SÖZLEŞMELİ STATÜDE (AİLE HEKİMLİĞİ, 4/B, 4924, 399 YA DA 4857 GİBİ)
ÇALIŞANLARDAN İSTEYEN ADAY, KADROLU ATAMALARI YAPILINCAYA KADAR MEVCUT
GÖREVLERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRLER. ANCAK ATAMALARININ YAPILMASINI
MÜTEAKİP ESKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA EDECEKLERDİR.
2-     
EVRAK TESLIMİ ESNASINDA GEÇİCİ MEZUNİYET
BELGESİ ÜZERİNDE “YIL GEÇERLİDİR” İBARESİ BULUNAN VE
İLGİLİ SÜRE DOLMUŞ “GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ” SUNANLARIN
GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ YA DA ONAYLISI KABUL EDİLMEYECEKTİR. GEÇİCİ
MEZUNİYET BELGESİNDE HERHANGİ BİR SÜRE YAZMAYANLARIN İSE MEZUNİYET TARİHİ
ÜZERİNDEN 2 (İKİ) YIL GEÇMİŞSE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
3-     
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması”
başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı
belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunanların atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa
dahi
iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk
Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince
Kurumumuzca yasal işlem
yapılaca
ktır. Bu kişilere herhangi mali bir
bedel  (maaş gibi) ödenmişse, ödenen
bedelin yasal faiziyle birlikte geri
alınacaktır.
4-     
Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına
(Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.)
yerleştirilmelerine rağmen, evrakını sehven kurumumuza teslim edenler
veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyece
k, Kurumumuzca
herhangi bir sorumluluk
da kabul edilmeyecektir. Ancak
Kurumumuza yerleşen adaylardan istenilen evrakları evrak teslim süre içinde
Bakanlık (Sağlık
Bakanlığı)
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teslim
edenlerin evrakları ilgili kurum veya kuruluş tarafından Kurumumuza ulaştırılması
halinde adayın durumu incelenecek ve hakkında bir karar verilecektir.
5-     
Kurumumuz teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını
süresi içinde teslim etmeyenlerin
ve evraklarını Kurumumuz yerine
Bakanlık (Sağlık Bakanlığı dahil) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu, Üniversiteler vb.) teslim edenlerin
atamaları yapılmayacaktır.
6-     
Ataması
yapılanların tebligatları için
Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS)
adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda
adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.
7-     
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.
Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına
engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu
göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime
teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık
raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın göreve başlamış olsa dahi
ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde
olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)
8-     
Eş durumundan tayin talebinde bulunacak
adayların ancak yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden
üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde
durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.
9-     
Kurumumuza son 1 yıl içerisinde kadrolu yerleşmiş ve ataması
yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle
atamaları iptal edilenlerin bu dönemde atamaları yapılmayacaktır.
10-  Halen
askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını
isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum
belgesinin de diğer başvuru evraklarına ekleyerek bulundukları ilin Halk
Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
11-  657
DMK’nın 62.maddesine göre, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme
suretiyle atanan adaylardan aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Ayrıca, Adayların
askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve
adli mercilerden teyit edileceğinden
Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde
atanmasına engel bulunanların atamaları
yapılamayacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Kurumumuza evrak teslim edipte ataması
yapılamayanların
ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.
EKPSS-2016/1 Yerleştirme sonuçlarına göre;
·     
Sağlık Bakanlığı kadrolarına
yerleşenler;
http://yhgm.saglik.gov.tr/  adresinden,
·     
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Başkanlığına yerleşenler;
http://www.tkhk.gov.tr adresinden,
Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

EKLER:

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir