1. Anasayfa
 2. GENEL KONULAR

Sağlık Bakanlığı Özürlü Personel Atama İşlemleri Hakkında Genelge 2011


0

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.PER.0.00.00.00/
Konu : Özürlü Personel Alım Sınavı
Sonuçları ve Atama İşlemleri

…………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan çeşitli unvanlardaki kadrolara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi ve Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sınavla açıktan ilk defa Devlet memuru olarak atanmak üzere özürlü personel alımı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nca 13.11.2010 tarihinde yapılan sınavın itirazlar sonucu MEB’ce kesinleştirilen sınav sonuç listeleri, 14.01.2011 Cuma günü Bakanlığımız T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilmiştir.

Sınava katılanlar bu tarih itibariyle belirtilen internet adresinden sınav puanları ile sınav öncesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresimizde ilan edilen kadrolara atanmak üzere yerleşip, yerleşemedikleri ve yerleşen adaylardan talep edilecek atamaya esas belgelere ilişkin bilgiye aynı internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İlan edilen sınav sonuç listelerindeki aday ad ve soyadlarının karşısında “YERLEŞTİ” ve “ATANMAYA HAK KAZANAN ADAY 22. MADDEYE GÖRE BELİRLENECEK” ifadesi yer alan adaylar atama işlemlerine esas alınmak üzere;

1- Bakanlığımız T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet adresinde bulunan Atanma Talep Dilekçesi,

2- Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği en az % 40 oranında çalışma gücü kaybı olduğunu ve atanacağı kadro unvanındaki görevi yapabileceğini belirten Bakanlığımızın T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Sınav Kılavuzunun ekinde belirtilen sağlık kuruluşlarından alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan (adayların süreli raporlarının süresi sona ermiş ise yeni tarihli rapor istenecektir.) Resmi Sağlık Kurulu Raporunun aslı,

3- Öğrenim durumuna ilişkin diploma aslı veya noter onaylı sureti, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili kurumlarca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen belgenin (öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma aslı veya noter onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulundan alınan belgenin) aslı veya noter onaylı sureti,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince gereken adaylar için 14.01.2011 tarihi itibariyle kazai rüşt kararının aslı veya noter onaylı sureti,

5- Son 6 (altı) ay içerisinde alınmış Savcılık Belgesi (Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmadığına dair.)’nin aslı,

6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin aslı,

7- Mal Bildirim Beyannamesi (kırtasiyecilerden temin edilebilir),

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi ( Askerlikle İlişiği Bulunmadığına Dair),

9- 6 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 ebadında),

10- İkametgâh İlmühaberi,

belgelerini, adayın imzalı atanma talebi dilekçesi ekinde 28.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar;

– Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhıye/ANKARA adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı D-Blok‘ta bulunan Genel Evrak Şubesinde evrak kayıt işlemini yaptırdıktan sonra C-Blok Giriş katta bulunan Personel Genel Müdürlüğü Evrak Şube Müdürlüğünde yapılacak kayıt işlemini takiben;

– Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarındaki Memur, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Hizmetli kadrolarına atanacaklar, Personel Genel Müdürlüğü beşinci kattaki Genel İdare Hizmetleri ve Yüksek Öğrenimli Personel Atama Şube Müdürlüğüne,

– Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki kadrolara atanacaklar ise, Personel Genel Müdürlüğü birinci kattaki Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğüne
elden teslim edecek veya edilmesini sağlayacaklardır.

28.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen atamaya esas evrakı teslim edilmeyenler atanma haklarını kaybedeceklerdir.

Atama işlemleri adayların atamaya esas belgelerinin Bakanlığımızca incelenmesi neticesinde en kısa sürede sonuçlandırılarak atama onayları İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek ve İl Sağlık Müdürlüklerince Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre adayların nüfusa dayalı adres tespitinde TÜİK’e bildirdikleri adrese atanma tebligatı yapılacaktır.
657 sayılı Kanun’un 62 nci maddesi gereğince adaylar; tebligat adresi ile atandığı ilin aynı olması halinde tebliği izleyen iş günü içinde, tebligat adresi ile atandığı ilin farklı olması halinde ise tebliği izleyen 15 gün içerisinde görevlerine başlayacaklardır.

Belirtilen sürelerde herhangi bir yasal gerekçesi olmaksızın göreve başlamayanlar ile göreve başlamama gerekçelerine ilişkin belgelerini, mazeretlerinin bitim tarihinden itibaren (göreve başlaması gerektiği tarihten itibaren azami iki aylık süreyi geçmemek üzere) en geç 10 gün içerisinde atandıkları İl Sağlık Müdürlüklerine intikal ettirmeyenlerin atamaları aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince iptal edilecek olup ataması iptal edilen adayın yerine sınav sonuç listesindeki sınav puanı en yüksek olan birinci adayın, adayların sınav puanı eşit olması halinde ise Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince;

1- Öğrenim düzeyi itibariyle bir üst öğrenimi bitirenler,
2- Öğrenim düzeyinin aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olanlar,
3- Mezuniyet tarihlerinin eşit olması halinde yaşı büyük olan,

Adayların ataması yapılacaktır.
Bakanlığımız kadro kayıtları ve insan gücü planlaması çalışmalarının etkin ve verimli olarak yürütülmesini teminen göreve başlayan ve başlamayanlarla ilgili bilgilerin İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza en kısa sürede bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili personeliniz ile bilgi almak amacıyla Müdürlüğünüze müracaat edenlerin bilgilendirilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Doç.Dr.Turan BUZGAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir