1. Anasayfa
 2. Engelliler

Engelliler İçin Protez ve Ortez Katılım Payları!


0

Ülkemizde yaşayan ve özellikle Protez ve Ortez kullanmak zorunda olan engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biride bu medikal ürünler (Protez, Ortez) için ödenmek zorunda kalınan katılım payıdır.

Bu makalemizde katılım payının alınmasının nedenleri ve gerekçeleri ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalar yaparak engelli vatandaşlarımızı bilgilendirecek ve kafalarındaki sorulara ışık tutacağız. SGK tarafından alınan katılım payı 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68. Maddesi gereği alınmaktadır.
 Kanunun 68. Maddesi katkı payı alınacak sağlık hizmetlerini zikretmektedir. Maddenin ( b ) bendi vücut dışı protez ve ortezleride katkı payı alınacak sağlık malzemeleri arasında saymıştır. Katkı payı; Eczanelerden almış olduğumuz ilaçtan tutunda, özel hastanelere ödenen ilave ücret, ilave ameliyat parası, diş tedavisinde alınan katkı payları ve engelli bireylerin kullanmak zorunda oldukları Protez ve Ortezlerde dahil sağlık hizmeti için ödemiş olduğumuz tüm ilave ücretleri kapsamaktadır.
Tüm bu ilave ücretlerin hangi şartlarda, nasıl ve ne oranda alınacağını, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tarafından ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) her yıl düzenli olarak güncellenmekte ve yeni kullanılan sağlık ürünleri ve fiyatları SUT ve ekindeki cetvellere işlenmektedir.
 En son güncel Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) 18 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 29983 sayılı resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya girmiştir. Tıbbi malzeme katılım payı SUT’un 1.8.3. Maddesi Tıbbi Malzeme Katılım Payını düzenlemektedir.
 Buna göre; (1) Vücut dışı protez ve ortezlerden, a) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden, b) Ağız protezlerinden (Ayrıntılar SUT eki cetvellerde belirtilmiştir) c) Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezlerden, katılım payı alınır. (2) Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.
Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin %75’ini geçemez. %75’lik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir. (3) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden, tahsil edilir. Bu bilgiler ışığında konuyu özetleyecek olursak; Engelli vatandaşlarımızın kullandıkları Vücut dışı protez ve ortezlerden,
Sağlık Raporunda hasta için hayati öneme haiz olduğu belirtilmemişse % 10 ila 20 arasında katkı payı alınmaktadır. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Kullanılacak protez ve ortezin hasta için hayati öneme haiz olduğu sağlık raporunda yazar ise hiçbir surette katkı payı alınmamaktadır.

 Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; Kulaklarında işitme sorunu bulunan ve işitme cihazı alması gerektiği Doktor Raporu ile onaylanan bir hasta için SGK 555 TL cihaz parası ödemektedir. Bu cihazı almak isteyen işitme engelli vatandaş bu meblağın üzerinde % 20 oranında ilave katkı payı ödemek zorundadır. Kişi kurum çalışanı veya kurumdan geliri olan biri ise ödeyeceği katkı payı % 10’na düşmektedir. Ancak burada bir hususu belirmeliyim. Kişi bu işitme cihazının kurumun belirlediği cihazın dışında başka bir cihaz (Daha kaliteli ve özellikli) almak isterse ödeyeceği katkı payı fazla olacaktır. Eğer bu cihazın hasta için hayati öneme haiz olduğu raporda yazarsa kişiden hiçbir katkı payı alınmayacaktır. Bu örneğin vücut dışı tüm protez ve Ortezler için de geçerli olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca alınan bu protez ve ortezlerin kullanım özelliklerine bağlı olarak geçerli olduğu süreler vardır. SUT’da tüm vücut dışı cihazların kaç ay veya yıl sonra tekrar yenisinin alınabileceği de belirtilmiştir.

Gene yukardaki işitme cihazı örneği için belirtmek gerekirse bu cihazı alan işitme engelli vatandaş 5 yıl geçmeden yeni cihaz alamaz. Bu süre Alüminyum koltuk değneği için 2 yıl, Diz altı klasik protez içinse 5 yıl olarak uygulanmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın kullanmış olduğu tüm cihazların yenilenme süreleri Sağlık Uygulama Tebliğinin eklerinde belirtilmektedir. Katılım Payı alınmayacak haller Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.5. maddesinde Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler sıralanmıştır.
 Bunlar; (1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (3) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. (5) Acil servislerde verilen ve SUT eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri,
 Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile SUT’un 1.4.3 maddesinde belirtilen sağlık kurumları/kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. (6) Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde (EK-1/A) yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT’un 1.8.1 maddesinde tanımlanan katılım payı alınır. (8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla EK-4/D Listesinde yer alan ilaçlardan SUT’un 1.8.2 maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. (9) Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT’un 1.8.3(1) fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz. (10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (11) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (12) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (13) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (14) 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (15) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (16) Vazife malûllerinden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (17) Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz. (18) Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (19) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (20) 19.05.2011, 23.10.2011 ve 9.11.2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için SUT’un 1.8.3 maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (21) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde, bu kişilerden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. Sonuç Olarak; Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Ülkemizde de gerek yatarak tedavi sırasında gerekse de ayaktan yapılan tedavilerde belli oranda katılım payı alınmaktadır. Bu payın hukuki dayanağı ise Kanun, Yönetmelik ve (SUT) Sağlık Uygulama Tebliğidir. Bu katkı payları kuşkusuz, kollarından bacaklarından veya diğer organlarından engelli olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ve katılım payı alınmayacak kişiler listesinde bulunmayan vatandaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekirse, bu durumda olan engelli vatandaşlarımız protez ve ortez alırken bir medikal bayiine bağlı kalmadan iyi bir fiyat araştırması yapmaları durumunda daha avantajlı olarak cihazlarını alabileceklerini vurgulamak istiyoruz. engellilersitesi.com

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir