1. Anasayfa
 2. Gündem

6745 Sayılı Torba kanunda kamu personelini ilgilendiren duzenlemeler


0

6745 sayılı Torba Kanun, 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kamu personelini ilgilendiren 13 düzenleme yer alıyor.

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı torba kanunda, kamu personelini ilgilendiren 13 düzenleme yer alıyor. Tıklayınız. İşte o düzenlemeler..

DSİ’DEN YAPILAN DÜZENLEME

DSİ’nin muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin görev süresi dolmaktaydı. Süre 2021 yılına kadar uzatılmıştır.

AYM’NİN GELİR UZMANLARI YÖNÜNDEN VERDİĞİ İPTAL KARARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Anayasa Mahkemesi, 657’e ekli makam tazminatı cetvelinin uzmanlarla ilgili bölümünde gelir uzmanları yönünden iptal kararı vermişti. Tıklayınız.

İptal kararı 2017 yılında yürürlüğe girecekti. TBMM’den geçen düzenlemeyle, cetvelde yer alan eski hüküm aynen bir daha metne yazılmıştır. Bu yeni düzenleme gereğince gelir uzmanları,” merkez teşkilatı” uzmanı ibaresindne dolayı, makam tazminatından yararlanması mümkün olmayacaktır.

REKTÖR YARDIMCILARININ GÖREV SÜRESİ REKTÖRLE SINIRLI OLACAK

Daha önce rektör yardımcıcı olarak belirlenen profesörlerin görev süresi için bir düzenleme bulunmuyordu. Yapılan düzenlemeyle, Rektörün, en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçebileceği hükme bağlandı. Ayrıca rektör yardımcılarının beş yıl olan görev süresi kanuni düzenlemeden çıkarılmıştır.

YENİ ÜNİVERSİTELER KURULDU

İstanbul Kent Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi adlı 4 yeni üniversite kuruldu.
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencileri Beykoz Üniversitesi’ne aktarıldı.

Bazı Üniversite adlarındaki değişim ise şu şekildedir:

“Celal Bayar Üniversitesi”—-“Manisa Celal Bayar Üniversitesi”,
Niğde Üniversitesi”—–“Ömer Halisdemir Üniversitesi”,
“Tunceli Üniversitesi” ———- “Munzur Üniversitesi”
“Yeni Yüzyıl Üniversitesi” ———- “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi”
“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” ———- “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”
“Gedik Üniversitesi” —– “İstanbul Gedik Üniversitesi”

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULLARINDA GÖREV YAPANLARIN GÖREVİ SONA ERDİ

Kanunda yer alan geçici madde şu şekildedir:

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan alan başkanları, danışma kurulu üyeleri ile eşgüdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erer. Görevi sona erenlerin yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde Bakanlıkça görevlendirme yapılır.”

YURTDIŞINDAKİ AKADEMİSYENLERE MECBURİ HİZMET AFFI

Kanunun ile getirilen düzenleme şu şekildedir:

MADDE 41- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 16-Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”
MADDE 43- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.”

4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SORUŞTURMALARDA GÜVENCE GETİRİLDİ

Kanunla getirilen yeni ek madde şu şekildedir:

MADDE 45- 4483 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Bu Kanuna ya da başka kanunlara göre ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak bu görevlilerin suç sayılan eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklıdır.
Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmalar ile teftiş ya da denetim sonucunda düzenlenen raporlara dayanarak karar verenler veya işlem tesis edenlerle, bu kararları ya da işlemleri hazırlayan ve inha ya da teklif edenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

4924’E TABİ TABİP VE UZMAN TABİP ALIMI İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Kanunla getirilen yeni ek madde şu şekildedir:

MADDE 56- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Bu Kanun kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarından, 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci ve geçici 41 inci maddeleri kapsamında memur kadrolarına yapılan atamalar nedeniyle boşalmış olan ve anılan geçici maddeler uyarınca iptal edilmiş sayılanlar, 1 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sayı dahilinde kullanılabilir.”

AİLE HEKİMLERİNİN NÖBETLERİ İÇİN YAPILAN DÜZENLEME

Kanunla getirilen yeni ek madde şu şekildedir:

MADDE 59- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir.”

Daha önceki düzenleme şu şekildeydi: Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.

Değerlendirme: Buna göre mecburi nöbet uygulaması kaldırılmıştır. İhtiyaç halinde nöbet görevi verilecektir.

KAMU KURUMLARININ İSG UZMANI İSTİHDAM ETME UZMANI ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2017’YE ERTELENDİ

Kanunla yapılan düzenleme şu şekildedir:

“MADDE 71- 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” ibaresi “1/7/2017″ şeklinde değiştirilmiştir.”

Detaylı bilgi için tıklayınız.

375 SAYILI EK ÖDEME KHK’SINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Üniversitelerde, döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele 375’e göre döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacağı yönündeki düzenleme Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti. Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararının, bu personele ek ödeme yapılacağı anlamına gelmediğini belirtmişti. Tıklayınız. Yapılan kanuni düzenlemeyle, AYM’nin iptal ettiği ibare bir kez daha 375’deki ilgili fıkrasına konulmuştur.

Br diğer düzneleme müşavir unvanı için yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açılan bir davada, yapılmış olan düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmaması nedeniyle, müşavirlere ek ödeme verilmesini öngören hükmü iptal etmişti. Tıklayınız. 6745 sayılı Kanunda, müşavir ibaresi cetveldeki yerine aynen eklenmiştir.

Bir diğer düzenleme, gelir uzmanlarının açtığı davaya dairdir. Anayasa Mahkemesi 375 sayılı KHK’da yer alan “merkez teşkilatı” ibaresinin iptaline karar vermişti. 6745 sayılı Kanunla, merkez teşkilatı ibaresi bir kez daha KHK’ya konulmuştur.

GENÇLİK BAKANLIĞINDA TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ İÇİN ROTASYON GETİRİLDİ

Kanunla getirilen düzenleme şu şekildedir:

MADDE 78- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- (1) Bakanlık bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışan tüm personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek tüm bölgelerde rotasyona tabi olarak görev yapar. Bölgelerin tespiti ve buralardaki çalışma süresi ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

AYM’NİN İPTAL ETTİĞİ TÜRKİYE SU ENSİTÜSÜ UZMANLARINA İLİŞKİN MADDE YENİDEN KANUNA YAZILMIŞTIR

MADDE 79- 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(4) Uzman olarak atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aranacak diğer şartlar Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
 www.memurlar.net

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir