1. Anasayfa
 2. EKPSS

2014 ÖMSS Tercih Kılavuzu yayımlandı


0

 
2014
ÖMSS İLE ENGELLİ
MEMUR
YERLEŞTİRME
TERCİH KILAVUZU
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol”
hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ile kamu
kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ile
yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer
almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için,
2012-ÖMSS’ye girmiş olması gerekmektedir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için
ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
1.5 2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, önceki ÖMSS Tercih
Kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması
yapılsın veya yapılmasın) tercih edemeyeceklerdir.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine!
 “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 ve 2013 yıllarında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda
yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen
veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; bu yerleştirmeye başvuruda bulunamayacaktır.
Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle
okunması son derece önemlidir.
2.2. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere)
tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca,
engelli adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında
engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

2.3 Başvuru Özel Şartları 
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları 
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili 
açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları 
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini 
yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
1) Adaylar tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan 
diğer niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. 
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı) 
belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir. 
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. 
istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER 
 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim 
düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda 
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara 
yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan 
tercihlerin geçerli olması zorunludur. 
4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 
4.1 Adaylar tercihlerini 27 Ocak-3 Şubat 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye 
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Şubat 2014 gecesi, saat 23.59’da sona 
erecektir. 
4.2 Atama yapılacak ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-2’de, lisans 
düzeyi kadrolar Tablo-3’te gösterilmiştir. 
4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle 
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. 
 Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı 
(Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. 
DİKKAT: 
 Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya 
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın 
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi 
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan 
mutlaka emin olunuz. 
 Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde 
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://tercih.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda 
yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet 
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih 
süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 
4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu 
sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. 
Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık 
size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi 
ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. 
Böyle bir liste ÖSYM’de hiç 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz 
ve “TERCİHLER” alanından ÖMSS Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik 
Numaranızı ve şifrenizi giriniz. 
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet 
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi 
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara 
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) 
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar 
nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu 
Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) geçici şifre 
edinmek zorundadır. Geçici şifre en kısa zamanda aday tarafından değiştirilmelidir. Şifre daha sonraki 
gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların şifrelerini özenle 
saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. 
4.6 ÖMSS Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına 
tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla 
ekrandaki ilgili alana yazınız. 
Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan 
tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz 
tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından 
engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. 
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. 
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ ÖMSS Tercihleriniz ……….. 
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına 
tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra 
https://tercih.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 
4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait 
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. 
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen 
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma 
almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir. 
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için okul veya noter onaylı ilgili resmi belge 
(diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte 
31 Ocak 2014 günü saat 16.00’ya kadar ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız 
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği tercihlerinizi sisteme kaydetmeden 
önce yaptırmanız gerekmektedir. Resmi onay olmayan belgeler işleme konulmayacaktır. 
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak 
istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız 
zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. 
5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI 
5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile 
kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde 
bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 
5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara 
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday 
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, 
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı 
adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme 
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 
6. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme 
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak 
üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu 
evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 
7. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA 
 ÖMSS ile alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, 
bu kamu kurum ve kuruluşlarında “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak 
Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. 
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, 
atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz 
edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 
 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici 
mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 
 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik 
belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 
 3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip 
olup olmadığı, 
 4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu 
raporuna sahip olup olmadığı, 
 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer 
şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların 
yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka 
bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan 
atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli 
belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 
 Bu yerleştirmede; ÖMSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm 
koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı ÖMSS puanı ile tekrar yerleştirme 
işlemine alınmazlar. 
8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR 
ÖMSS’de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden 
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak 
iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 
haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri 
esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile 
ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyeceklerdir. 
9. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ 
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet 
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini 
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi 
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için üzerinde adayın 
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr İnternet 
adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize 
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. Dilekçenin 
işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-
5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir 
banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. 
2014 ÖMSS tercih kılavuzu için TIKLAYIN

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım