1. Anasayfa
 2. EKPSS

13 KAsım Sağlık Bakanlığı Özürlü-İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)


0

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
24. GRUP: MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL)
(İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
13 KASIM 2010 Saat: 10.30
Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına
başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı
KİTAPÇIK
TÜRÜ
A
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
2
MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A
1. Trablusgarp Savaşı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
A) Almanya – Rusya
B) Almanya – Fransa
C) Osmanlı – İtalya
D) Osmanlı – Rusya
2. Osmanlı Devleti Mısır’a yeniden egemen olmak
için Birinci Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde
savaşmıştır?
A) Çanakkale Cephesi B) Kafkasya Cephesi
C) Kanal Cephesi D) Galiçya Cephesi
3. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal eden devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya B) Yunanistan
C) İngiltere D) Fransa
4. Millî Mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun anlatıldığı ‘‘Nutuk’’ adlı eserin yazarı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Kâzım Karabekir
C) Halide Edip Adıvar
D) Mustafa Kemal Atatürk
5. Millî Mücadele Döneminde Sivas’ta bir kongrenin
düzenlenmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde
alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
D) Büyük Millet Meclisinde
6. Mustafa Kemal Paşa’ya hangi başarısından dolayı ‘‘Gazilik’’ unvanı verilmiştir?
A) 31 Mart Olayı’nı bastırması
B) Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanması
C) Ankara’da Büyük Millet Meclisini açması
D) Muş ve Bitlis illerini Rus işgalinden kurtarması
7. Atatürk Döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan
hangisi kadın hakları ile ilgili yenilikler
getirmiştir?
A) Kabotaj Kanunu
B) Soyadı Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
8. Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı üyesi değildir?
A) Türkiye B) İran
C) Pakistan D) Irak
9. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin amaçlarından
biridir?
A) Millî kültürü geliştirmek
B) Okur-yazar oranını yükseltmek
C) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
D) Ülkede din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak
10. Atatürk’ün naaşı için geçici kabir olarak kullanılan
Etnografya Müzesi, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Ankara B) İstanbul
C) İzmir D) Yalova
MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A
3
11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin
özelliklerindendir?
A) Bir kişinin egemenliğine dayanması
B) Yönetim gücünün babadan oğula geçmesi
C) Millet egemenliğinin esas olması
D) Ülke yönetiminde sadece zenginlerin söz sahibi
olması
12. Aşağıdakilerden hangisi, seçimle iş başına gelmez?
A) Milletvekili B) Muhtar
C) Belediye başkanı D) Kaymakam
13. Devletin yol, su, kanalizasyon, elektrik, hastane, okul vb. kamu hizmetlerini yürütebilmesi için vatandaşlarından
topladığı paraya ne denir?
A) Seçim B) Vergi
C) Yasa D) Hak
14. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir?
A) Eğitim
B) Yaşama
C) Özel hayatın gizliliği
D) Her istediğimizi sınırsızca yapabilme
15. İnsan olma bilinci kazanmış bir kişiden, aşağıdaki
davranışlardan hangisini yapması beklenir?
A) Kişilere, ekonomik durumlarına göre davranması
B) İnsanlara kırıcı davranışlarda bulunması
C) İnsan haklarına saygılı olması
D) Doğal çevreyi kirletmesi
16. Aşağıdakilerden hangisi sönmüş volkanik dağdır?
A) Bolkar Dağları B) Erciyes Dağı
C) Canik Dağları D) Yıldız Dağları
17. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Akdeniz’e ulaşır?
A) Gediz B) Bakırçay
C) Göksu D) Sakarya
18. Aşağıdaki illerden hangisi daha çok göç alır?
A) İzmir B) Uşak
C) Sinop D) Muş
19. Aşağıdakilerden hangisi çeltik bitkisinden elde edilir?
A) Buğday B) Arpa
C) Pamuk D) Pirinç
20. Truva Antik Kenti hangi ilimizin sınırları içindedir?
A) Malatya B) Yozgat
C) Çanakkale D) Diyarbakır
21. “Karışmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
“müdahale etmek, araya girmek” anlamında
kullanılmıştır?
A) Bütün yazılar birbirine karışmış görünüyordu.
B) Sokaktaki tartışmaya etraftakiler de karıştı.
C) Nihayet doğru bir karar verip insan içine karıştın.
D) Hava yine karıştı, iyi ki montlarımızı almışız.
4
MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
22. 1- başarısı
2- takımın
3- hepimizi
4- sevindirdi
5- millî
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı
bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl
olur?
A) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
B) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5
D) 5 – 2 – 1 – 3 – 4
23. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi
bir koşula bağlıdır?
A) Yerimden kımıldayacak hâlde değilim.
B) Düğünden dokuz ay sonra evlerini değiştirdiler.
C) Yağmur yağarsa köylüler sevineceklerdir.
D) İstiyorum ki ben de sizinle olayım.
24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bir yazının giriş
cümlesi olmaya uygundur?
A) İnsanlık bu türden buluşları nesilden nesile aktararak
bugünlere gelmiştir.
B) Sanat bize hayatı, kâinatı, insanı yeni bir ışık içinde gösterir.
C) Çünkü demiri bulmak ve işlemek taşa göre daha zordur.
D) Bunun için de çalışılacak zamanı, yapılacak işi belirleyip sınırlamak gerekir.
25. Öfkeli anlarımızda aklımızın değil, duygularımızın
kontrolü altında olduğumuzdan sağlıklı
kararlar alamayız. Böyle zamanlarda davranışlarımızın
sonuçlarını hesap edemeyiz. Böylece
bu ölçüsüz, yanlış davranışlarımızın sonuçlarına
katlanmak ve bedelini ödemek zorunda
kalırız.
Bu paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen atasözü,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zararın neresinde dönülürse kârdır.
B) Yanlış hesap Bağdat’tan döner.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D) Yüksek dağın başı dumanlı olur.
26. Küçük dalları yeniden yeşerir.
Çimene pembe çiçekler dökülür,
Öteden bir kuzu, bir bağ gözükür,
Ta uzakta meleşir kuzular…
Bu şiirde aşağıdaki mevsimlerden hangisi anlatılmıştır?
A) İlkbahar B) Yaz
C) Sonbahar D) Kış
27. (1) Küçük çocuk hemen kalkıp koşa koşa kemanını
getirdi. (2) Kendinden geçercesine çalmaya
başladı. (3) Anlatamadığı birçok şeyi piyanosuyla
dile getirirdi. (4) Kemanı çalarken çocuğun yüzünde bazen bir umut, bazen de hüzün beliriyordu.
Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
28. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Kiprik B) Asfalt
C) Yalnız D) Profesör
29. Lafa tutmak( ) Konuşmayı uzatıp bir kimseyi işinden alıkoymak( ) meşgul etmektir( )
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ( ; ) ( : ) ( ? )
B) ( : ) ( , ) ( . )
C) ( , ) ( ; ) ( ! )
D) ( “ ) ( ” ) ( … )
30. Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti.
B) Kütüphanedeki her bir kitaba gözü gibi bakardı.
C) Elindeki çantayı taşıyamayacak kadar yorgundu.
D) Çocukluğumda buraları pek çok kez ziyaret etmiştim.
MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
5
31. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı kaçtır?
A) 10 B) 25 C) 32 D) 64
32. R de 3`_ işlemi, abab2353=+- biçiminde
tanımlanıyor. Bu işleme göre, 563 kaçtır?
A) 23 B) 28 C) 15 D) 13
33. İki basamaklı bir ab sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamının 8 katına eşittir. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 78 B) 72 C) 63 D) 54
34. .2532–_i işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 B) 3 C) 1 D) 2-
35. modx49/_i olduğuna göre, x’in değeri aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 5 B) 18 C) 22 D) 36
36. 1231- işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 32 C) 21 D) 31
37. x32-= olduğuna göre, x’in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
38. 2310320+- işleminin sonucu kaçtır?
A) 7 B) 11 C) 16 D) 17
39. 45032+ işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 192 B) 272 C) 292 D) 312
40. x25311-= denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre genel olarak kaç yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilir?
A) 21 B) 18 C) 17 D) 16
42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özel şartlar hariç olmak kaydıyla memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45
43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetleri için belirlenen istihdam şekillerinden biri değildir?
A) Memur
B) İşveren
C) Geçici personel
D) Sözleşmeli personel
6
MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER) A
44. Türkiye’de illerde uygulanan protokol düzenine
göre aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alır?
A) Vali
B) Rektör
C) Belediye Başkanı
D) Mahallin en büyük komutanı
45. Kurum ve kuruluşlarda personelin halkla ilişkileri
genel olarak aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaz?
A) Yüz yüze B) Telefon
C) Dilekçe D) Telgraf
46. Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı engelleyen tiplerden biri değildir?
A) Saldırgan B) Uyumlu
C) Aceleci D) Tenkitçi
47. “Polis İmdat”ın telefonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 110 B) 112 C) 155 D) 156
48. Kamu yayıncılığı yapan Devlet Kuruluşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) TRT B) ATV C) Star D) Fox
49. Bilgisayarla yazılan resmî yazılarda hangi yazı tipinin kullanılması esastır?
A) Times New Roman
B) Courier
C) Calibri
D) Arial
50. Aşağıdaki aygıtlardan hangisi veri çıkış ünitesi
olarak kullanılır?
A) Barkod okuyucu
B) Optik okuyucu
C) Tarayıcı
D) Yazıcı
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
13 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINAVI
24. GRUP: MEMUR (LİSE VE DENGİ OKUL) (İŞİTME VE/VEYA DİL VE KONUŞMA ENGELLİLER)
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1. C 2. C 3. B 4. D 5. B 6. B 7. C 8. C 9. D 10. A 11. C 12. D 13. B 14. D 15. C 16. B 17. C 18. A 19.D 20. C 21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. A 27. C 28. A 29. B 30. A 31. C 32. A 33. B 34. B 35. C 36. D
37. D 38. C 39. A 40. D 41. B 42. C 43. B 44. A 45. D 46. B 47. C 48. A 49. A 50. D
Orjınal Sorular şuradan alınmıştır: http://www.scribd.com/doc/43871238/24-MEMUR-LISEDENG-ISITME-KONUSMA
Tüm sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım