Dikkat: Forum bütün Üyelere Kapatılmıştır!
Sadece Yöneticiler Forumu görebilirler.

Distal Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Nedir?

Spinal müsküler atrofi (SMA)'ler; her yaşta görülebilen, paralize neden olan hastalıkların en büyük, önemli ve heterojen grubunu oluşturur. SMA'lar kalıtım şekillerine göre üç grupta sınıflandırılırlar, 1) Otozomal resesif geçiş gösteren SMA; Otozomal resesif kalıtım gösteren SMA, en sık rastlanan form olup, batı toplumlarında, çocuklarda kistik fibrozisten sonra 2. sıklıkta görülen ölümcül bir hastalıktır. Bu top-

Konuyu değerlendir: Distal Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Nedir?

5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2705 kez incelendi.

 1. 26.Ekim.2010, 18:03
  #1
  Üyelik tarihi
  25 Haziran 2010
  Mesajlar
  3.849

  Distal Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Nedir?

  Spinal müsküler atrofi (SMA)'ler; her yaşta görülebilen,
  paralize neden olan hastalıkların en büyük, önemli ve
  heterojen grubunu oluşturur. SMA'lar kalıtım şekillerine
  göre üç grupta sınıflandırılırlar,

  1) Otozomal resesif geçiş gösteren SMA;

  Otozomal resesif kalıtım gösteren SMA, en sık rastlanan
  form olup, batı toplumlarında, çocuklarda kistik fibrozisten
  sonra 2. sıklıkta görülen ölümcül bir hastalıktır. Bu top-
  lumlarda 1/6000-1/10000 oranında görülebilen hastalığın
  taşıyıcı sıklığı 1/40-1/80 arasında değişmektedir (1). Bu
  nöromüsküler hastalık omurilikte yer alan alfa-motor
  nöronların dejenerasyonuna ve simetrik kas zayıflığına
  neden olur. Tüm SMA'ların yaklaşık %95'inin bulunduğu
  bu grupta tanı SMA konsorsiyumu tarafından belirlenmiş olan
  kriterlere göre konmaktadır (2,3). Çocukluk çağı proksimal
  SMA hastalığı başlangıç yaşı ve klinik şiddetine göre 3
  tipe ayrılmaktadır. Tip I (Werding-Hoffmann hastalığı) en
  şiddetli formu olup hastalar yardımsız oturamaz ve 2
  yaşından önce kaybedilirler. Ara form olan tip II
  (Intermediate form-subakut form)'de hastalar oturabilir
  fakat yürüyemezler, tip III (Kugelberg-Welander hastalığı)
  ise en hafif formudur (4,5).

  SMA'ya neden olan genlere bakıldığında;
  SMN GENİ; Genomik uzunluğu 20 Kb olan 9 ekzona
  sahip SMN geni; 294 amino asitten oluşan 32 kD'luk bir
  proteini kodlar. 1995 yılı Ocak ayında Lefebre S. et al
  tarafından SMA'ya neden olan aday gen olarak bildirilen
  bu genin telomerik (SMN1 - SMNt) ve sentromerik (SMN2
  <=> SMNc <=> cBCD541) olmak üzere 2 kopyası bulunduğu
  ortaya konmuştur (6). SMN geninin sentromerik ve
  telomerik dizileri benzer olup sadece ekzon 7 ve 8'de yer
  alan 5 nükleotitte farklılık olduğu saptanmıştır.

  SMA'li hastaların %95'inde SMN geni telomerik kopyada
  homozigot delesyon vardır. Genin 7. ve 8. ekzonlarında
  görülen bu delesyonlar hastalığa neden olur. Ekzon 7 ve 8
  delesyon analizi SSCP yöntemi (Single Strand Confor-
  mation Polymorphism) veya restriksiyon endonükleaz
  enzim kesimi ile yapılabilmektedir (6,7).

  NAİP GENİ; 70 Kb'lık genomik uzunluğa sahip 16 ekzonu
  olan NAİP geni; 1232 amino asit uzunluğunda 140 kD'luk
  bir proteini kodlar. 1995 yılında Roy N et al tarafından
  5q13 bölgesinde yer aldığı ve SMA hastalarında
  delesyona uğradığı yayınlanmıştır (8). NAİP geni
  delesyonu olan hastalarda motor nöron aktivite kaybı
  saptanmış ve NAİP gen ürününün motor nöron
  apoptozisinin negatif regülatörü olabileceği fikri öne sü-
  rülmüştür. SMN'ye benzemeyen bir özelliği NAİP ekspres-
  yonunun doku özgüllüğü göstermesidir.

  2 ) Otozomal Dominant Geçiş Gösteren SMA'lar

  Otozomal dominant geçiş gösteren SMA'da başlangıç
  yaşı 10-40 arasında değişmektedir. Hastalığa neden olan
  genin otozomal resesif geçişli SMA'dan sorumlu olan
  5q13 bölgesine lokalize olmadığı saptanmıştır. Juvenil ya
  da erişkin tipte hastalığa neden olan gen bölgesi 7p'de,
  scapuloperoneal tipte hastalığa neden olan gen ise
  12q24.1-q24.3 bölgesinde bulunmaktadır (9,10).

  3) X'e Bağlı Geçiş Gösteren SMA'lar

  X'e bağlı geçiş gösteren SMA androjen reseptör geni 1.
  ekzonunda trinükleotit bir tekrar olan CAG sayısının
  artmasıyla ortaya çıkan ileri yaş motor nöropatisidir.
  CAG sayısındaki artış ile semptomların şiddetinin arttığı sap-
  tanmıştır. Çok nadir rastlansa da X'e bağlı infantil leta!
  formu vardır ve semptomları otozomal resesif geçiş göste-
  ren çocukluk çağı SMA ile karıştırılabilmektedir.
  Arthyrogryposis adı da verilen X'e bağlı geçiş gösteren
  form Xp11.3-p11.2'de haritalanmıştır (11,12).

  GEREÇ VE YÖNTEM
  Mayıs-1999 - Nisan 2001 yılları arasında Ege Üniversitesi
  Tıp Fakültesi Çocuk - Genetik Bilim Dalı'na başvuran 18
  SMA hasta kanından DNA izolasyonu tuzla çöktürme
  yöntemine göre yapıldı (13). Hastalardaki akrabalık oranı
  %37.5'di. İzole edilen DNA'lar spektrofotometrede okuna-
  rak (260 nm) DNA konsantrasyonları hesaplandı ve
  amplifikasyon başına 200 \xg kullanıldı (15). Çalışmada
  kullanılan amplifikasyonlardaki primer konsantrasyonu
  110 ng / 50 uL, dNTP konsantrasyonu 0.2 m M, Taq
  polimeraz 1.5U / 50 u,L olarak hazırlanmıştır (Crocodile
  III.Appligene). Aday genlerden SMN geni ekzon 7 ve
  ekzon 8 van der Steege S ve ark. protokolüne göre
  amplifiye edildikten sonra ekzon 7 PCR ürünü Dar I
  restriksiyon endonükleaz ile ekzon 8 PCR ürünü Dde I
  restriksiyon enzimiyle kesime konmuştur (7). Hem SMN
  geni 7.ekzonu hem de 8. ekzonu kesim sonrası %3'lük
  agaroz jel elektroforezinde yürütülerek (100 V, 2 saat)
  değerlendirilmiştir (15). NAİP geni Roy N ve ark. protoko-
  lüne göre multipleks PCR ile çoğaltıldıktan sonra %2.5'luk
  agaroz jel elektroforezinde yürütülerek (100 V, 1.5 saat)
  değerlendirilmiştir (8, 15). Her amplifikasyonda bir pozitif
  kontrol bir negatif kontrol konarak kontaminasyon ve ha-
  talı amplifikasyondan kaçınılmıştır.

  BULGULAR
  18 SMA hastasında telomerik SMN geni ekzon 7 ve 8,
  NAİP geni ekzon 6 delesyonları analiz edilmiştir. Bu ana-
  lizlere ait örnek fotoğraflar şekil 1- 2'de gösterilmiştir.
  Çalışmamızda; 18 hastanın 16'sında delesyon saptan
  mıştır. Bunların 8'inde hem tSMN geni ekzon 7 ve 8 hem
  de NAİP geni ekzon 6 delesyonu saptanmıştır. Altı has
  tada tSMN geni ekzon 7 ve 8 delesyonları gözlenirken,
  kardeş olan 2 hastada yalnız tSMN geni ekzon 7
  delesyonu bulunmuş fakat ekzon 8 delesyonu görülme
  miştir. İki hastada her 2 gende analizi yapılan ekzonlarda
  delesyon saptanmamıştır.

  TARTIŞMA
  SMA'ya da neden olan gen bölgesinin 1990 yılında
  5q11.2-13.3'te 35 cm uzunluğunda bir bölge olduğu bildi-
  rilmiş, Wirth ve grubu aday bölgeyi 1 cm'a kadar daralttıktan
  sonra 1995 yılı başında SMN ve NAİP aday genler
  olarak yayımlanmışlardır (6,7).

  Çalışmalarımızda SMN geni ekzon 7 ve 8, NAİP geni
  ekzon 6 delesyonları analiz edilmiştir. 18 kişiden oluşan
  hasta grubumuzda SMN geni delesyon oranı %89 olarak
  saptanmış ve bu oranın diğer gruplarla benzer olduğu
  görülmüştür. Örneğin Türk populasyonunda %93, Alman-
  ya'da %90, Fransa'da %99, oranında delesyonlar yayın-
  lanmıştır (6,9,14,16). iki kardeş hastada SMN geninde
  ekzon 7 delesyonu bulunduğu halde, ekzon 8 delesyonu-
  nun olmadığı saptanmıştır. Ekzon 8'de yer alan ve
  rekombinasyona olanak sağlayan bazı diziler sayesinde
  oluşan bu hibrit formun ender olarak görüldüğü literatürde
  de bildirilmektedir. Hibrit bölge telomerik ekzon 8 hariç
  sentromerik kopya ile aynı özellikleri göstermektedir.
  Ekzon 7 delesyonu bildirilen hastaların genellikle tip II
  grubundan olması, sadece ekzon 7 delesyonu bulunma-
  sının, hastalığın hafif formunu oluşturduğunu düşündür-
  müştür (9,17).

  SMN geni delesyonu saptamadığımız 2 hastada; SMA'nın
  farklı tip ve taşıyıcılarının saptanmasında, 2001 yılında
  Scheffer H ve ark. tarafından yayımlanan yaklaşım
  aşamalarının kullanılabileceği düşünülmüş fakat küçük bir
  hasta grubundan oluşan çalışma grubumuz genişledikten
  sonra delesyonu olmayan hastalara ait DNA örneklerinin
  daha ayrıntılı analiz edilmesine karar verilmiştir (18).
  Hastalarımızda NAİP geni ekzon 6 delesyonu %50 olarak
  saptanmıştır. Delesyon oranımız diğer gruplarla karşılaştı-
  rıldığında hiç NAİP delesyonu bulunmayan Çin toplumu
  dışında bir farklılığın olmadığı ve oranların birbirine yakın
  olduğu saptanmıştır (14,16). NAİP delesyonu olan hasta-
  larımızda mutlaka SMN geninde de delesyon bulunması,
  SMA oluşumu için NAİP gen delesyonunun tek başına
  yeterli olmadığını göstermiştir. Literatürde de sadece
  NAİP delesyonu olan SMA hastası bulunmamaktadır.
  1999 yılında başlattığımız çalışmalar ile hastanemizde
  tanı konan SMA hastalarında aday genlerin delesyon
  oranları saptanmış ve laboratuarımızda tanı/doğum ön-
  cesi tanı hizmeti verilmesi mümkün olmuştur.

  kaynak
 2. 26.Ekim.2010, 18:03
  #1
  Üye
  Spinal müsküler atrofi (SMA)'ler; her yaşta görülebilen,
  paralize neden olan hastalıkların en büyük, önemli ve
  heterojen grubunu oluşturur. SMA'lar kalıtım şekillerine
  göre üç grupta sınıflandırılırlar,

  1) Otozomal resesif geçiş gösteren SMA;

  Otozomal resesif kalıtım gösteren SMA, en sık rastlanan
  form olup, batı toplumlarında, çocuklarda kistik fibrozisten
  sonra 2. sıklıkta görülen ölümcül bir hastalıktır. Bu top-
  lumlarda 1/6000-1/10000 oranında görülebilen hastalığın
  taşıyıcı sıklığı 1/40-1/80 arasında değişmektedir (1). Bu
  nöromüsküler hastalık omurilikte yer alan alfa-motor
  nöronların dejenerasyonuna ve simetrik kas zayıflığına
  neden olur. Tüm SMA'ların yaklaşık %95'inin bulunduğu
  bu grupta tanı SMA konsorsiyumu tarafından belirlenmiş olan
  kriterlere göre konmaktadır (2,3). Çocukluk çağı proksimal
  SMA hastalığı başlangıç yaşı ve klinik şiddetine göre 3
  tipe ayrılmaktadır. Tip I (Werding-Hoffmann hastalığı) en
  şiddetli formu olup hastalar yardımsız oturamaz ve 2
  yaşından önce kaybedilirler. Ara form olan tip II
  (Intermediate form-subakut form)'de hastalar oturabilir
  fakat yürüyemezler, tip III (Kugelberg-Welander hastalığı)
  ise en hafif formudur (4,5).

  SMA'ya neden olan genlere bakıldığında;
  SMN GENİ; Genomik uzunluğu 20 Kb olan 9 ekzona
  sahip SMN geni; 294 amino asitten oluşan 32 kD'luk bir
  proteini kodlar. 1995 yılı Ocak ayında Lefebre S. et al
  tarafından SMA'ya neden olan aday gen olarak bildirilen
  bu genin telomerik (SMN1 - SMNt) ve sentromerik (SMN2
  <=> SMNc <=> cBCD541) olmak üzere 2 kopyası bulunduğu
  ortaya konmuştur (6). SMN geninin sentromerik ve
  telomerik dizileri benzer olup sadece ekzon 7 ve 8'de yer
  alan 5 nükleotitte farklılık olduğu saptanmıştır.

  SMA'li hastaların %95'inde SMN geni telomerik kopyada
  homozigot delesyon vardır. Genin 7. ve 8. ekzonlarında
  görülen bu delesyonlar hastalığa neden olur. Ekzon 7 ve 8
  delesyon analizi SSCP yöntemi (Single Strand Confor-
  mation Polymorphism) veya restriksiyon endonükleaz
  enzim kesimi ile yapılabilmektedir (6,7).

  NAİP GENİ; 70 Kb'lık genomik uzunluğa sahip 16 ekzonu
  olan NAİP geni; 1232 amino asit uzunluğunda 140 kD'luk
  bir proteini kodlar. 1995 yılında Roy N et al tarafından
  5q13 bölgesinde yer aldığı ve SMA hastalarında
  delesyona uğradığı yayınlanmıştır (8). NAİP geni
  delesyonu olan hastalarda motor nöron aktivite kaybı
  saptanmış ve NAİP gen ürününün motor nöron
  apoptozisinin negatif regülatörü olabileceği fikri öne sü-
  rülmüştür. SMN'ye benzemeyen bir özelliği NAİP ekspres-
  yonunun doku özgüllüğü göstermesidir.

  2 ) Otozomal Dominant Geçiş Gösteren SMA'lar

  Otozomal dominant geçiş gösteren SMA'da başlangıç
  yaşı 10-40 arasında değişmektedir. Hastalığa neden olan
  genin otozomal resesif geçişli SMA'dan sorumlu olan
  5q13 bölgesine lokalize olmadığı saptanmıştır. Juvenil ya
  da erişkin tipte hastalığa neden olan gen bölgesi 7p'de,
  scapuloperoneal tipte hastalığa neden olan gen ise
  12q24.1-q24.3 bölgesinde bulunmaktadır (9,10).

  3) X'e Bağlı Geçiş Gösteren SMA'lar

  X'e bağlı geçiş gösteren SMA androjen reseptör geni 1.
  ekzonunda trinükleotit bir tekrar olan CAG sayısının
  artmasıyla ortaya çıkan ileri yaş motor nöropatisidir.
  CAG sayısındaki artış ile semptomların şiddetinin arttığı sap-
  tanmıştır. Çok nadir rastlansa da X'e bağlı infantil leta!
  formu vardır ve semptomları otozomal resesif geçiş göste-
  ren çocukluk çağı SMA ile karıştırılabilmektedir.
  Arthyrogryposis adı da verilen X'e bağlı geçiş gösteren
  form Xp11.3-p11.2'de haritalanmıştır (11,12).

  GEREÇ VE YÖNTEM
  Mayıs-1999 - Nisan 2001 yılları arasında Ege Üniversitesi
  Tıp Fakültesi Çocuk - Genetik Bilim Dalı'na başvuran 18
  SMA hasta kanından DNA izolasyonu tuzla çöktürme
  yöntemine göre yapıldı (13). Hastalardaki akrabalık oranı
  %37.5'di. İzole edilen DNA'lar spektrofotometrede okuna-
  rak (260 nm) DNA konsantrasyonları hesaplandı ve
  amplifikasyon başına 200 \xg kullanıldı (15). Çalışmada
  kullanılan amplifikasyonlardaki primer konsantrasyonu
  110 ng / 50 uL, dNTP konsantrasyonu 0.2 m M, Taq
  polimeraz 1.5U / 50 u,L olarak hazırlanmıştır (Crocodile
  III.Appligene). Aday genlerden SMN geni ekzon 7 ve
  ekzon 8 van der Steege S ve ark. protokolüne göre
  amplifiye edildikten sonra ekzon 7 PCR ürünü Dar I
  restriksiyon endonükleaz ile ekzon 8 PCR ürünü Dde I
  restriksiyon enzimiyle kesime konmuştur (7). Hem SMN
  geni 7.ekzonu hem de 8. ekzonu kesim sonrası %3'lük
  agaroz jel elektroforezinde yürütülerek (100 V, 2 saat)
  değerlendirilmiştir (15). NAİP geni Roy N ve ark. protoko-
  lüne göre multipleks PCR ile çoğaltıldıktan sonra %2.5'luk
  agaroz jel elektroforezinde yürütülerek (100 V, 1.5 saat)
  değerlendirilmiştir (8, 15). Her amplifikasyonda bir pozitif
  kontrol bir negatif kontrol konarak kontaminasyon ve ha-
  talı amplifikasyondan kaçınılmıştır.

  BULGULAR
  18 SMA hastasında telomerik SMN geni ekzon 7 ve 8,
  NAİP geni ekzon 6 delesyonları analiz edilmiştir. Bu ana-
  lizlere ait örnek fotoğraflar şekil 1- 2'de gösterilmiştir.
  Çalışmamızda; 18 hastanın 16'sında delesyon saptan
  mıştır. Bunların 8'inde hem tSMN geni ekzon 7 ve 8 hem
  de NAİP geni ekzon 6 delesyonu saptanmıştır. Altı has
  tada tSMN geni ekzon 7 ve 8 delesyonları gözlenirken,
  kardeş olan 2 hastada yalnız tSMN geni ekzon 7
  delesyonu bulunmuş fakat ekzon 8 delesyonu görülme
  miştir. İki hastada her 2 gende analizi yapılan ekzonlarda
  delesyon saptanmamıştır.

  TARTIŞMA
  SMA'ya da neden olan gen bölgesinin 1990 yılında
  5q11.2-13.3'te 35 cm uzunluğunda bir bölge olduğu bildi-
  rilmiş, Wirth ve grubu aday bölgeyi 1 cm'a kadar daralttıktan
  sonra 1995 yılı başında SMN ve NAİP aday genler
  olarak yayımlanmışlardır (6,7).

  Çalışmalarımızda SMN geni ekzon 7 ve 8, NAİP geni
  ekzon 6 delesyonları analiz edilmiştir. 18 kişiden oluşan
  hasta grubumuzda SMN geni delesyon oranı %89 olarak
  saptanmış ve bu oranın diğer gruplarla benzer olduğu
  görülmüştür. Örneğin Türk populasyonunda %93, Alman-
  ya'da %90, Fransa'da %99, oranında delesyonlar yayın-
  lanmıştır (6,9,14,16). iki kardeş hastada SMN geninde
  ekzon 7 delesyonu bulunduğu halde, ekzon 8 delesyonu-
  nun olmadığı saptanmıştır. Ekzon 8'de yer alan ve
  rekombinasyona olanak sağlayan bazı diziler sayesinde
  oluşan bu hibrit formun ender olarak görüldüğü literatürde
  de bildirilmektedir. Hibrit bölge telomerik ekzon 8 hariç
  sentromerik kopya ile aynı özellikleri göstermektedir.
  Ekzon 7 delesyonu bildirilen hastaların genellikle tip II
  grubundan olması, sadece ekzon 7 delesyonu bulunma-
  sının, hastalığın hafif formunu oluşturduğunu düşündür-
  müştür (9,17).

  SMN geni delesyonu saptamadığımız 2 hastada; SMA'nın
  farklı tip ve taşıyıcılarının saptanmasında, 2001 yılında
  Scheffer H ve ark. tarafından yayımlanan yaklaşım
  aşamalarının kullanılabileceği düşünülmüş fakat küçük bir
  hasta grubundan oluşan çalışma grubumuz genişledikten
  sonra delesyonu olmayan hastalara ait DNA örneklerinin
  daha ayrıntılı analiz edilmesine karar verilmiştir (18).
  Hastalarımızda NAİP geni ekzon 6 delesyonu %50 olarak
  saptanmıştır. Delesyon oranımız diğer gruplarla karşılaştı-
  rıldığında hiç NAİP delesyonu bulunmayan Çin toplumu
  dışında bir farklılığın olmadığı ve oranların birbirine yakın
  olduğu saptanmıştır (14,16). NAİP delesyonu olan hasta-
  larımızda mutlaka SMN geninde de delesyon bulunması,
  SMA oluşumu için NAİP gen delesyonunun tek başına
  yeterli olmadığını göstermiştir. Literatürde de sadece
  NAİP delesyonu olan SMA hastası bulunmamaktadır.
  1999 yılında başlattığımız çalışmalar ile hastanemizde
  tanı konan SMA hastalarında aday genlerin delesyon
  oranları saptanmış ve laboratuarımızda tanı/doğum ön-
  cesi tanı hizmeti verilmesi mümkün olmuştur.

  kaynak
  Twitter Facebook Google+Benzer Konular

 1. Muskuler Distrofi (MD) hastası olan kimler var?
  Konu Sahibi büşra Forum Aynı Sakatlığı-Hastalığı paylaşanlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Eylül.2011, 18:43
 2. Spinal Müsküler Atrofi’de, Solunum Bozuklukları Araştırması Yapılacak
  Konu Sahibi Zümrüdü Anka Forum Sağlık / Kas Hastalıkları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2011, 18:15
 3. Duchenne Muskuler Distrofi Nedir?
  Konu Sahibi Defnex Forum Sağlık / Kas Hastalıkları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ekim.2010, 18:06
 4. Spinal kord yaralanmaları
  Konu Sahibi Defnex Forum Sağlık / Omurilik Hasarları (OF)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2010, 22:51
 5. Spinal Muskuler Atrofilerde (SMA) rehabilitasyon
  Konu Sahibi Defnex Forum Sağlık / Kas Hastalıkları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2010, 22:51

Bu Konu için Etiketler