1. Anasayfa
 2. Engelli Araçları

Malul veya Engellilerin Araç Alımlarında ÖTV İndirimi


0

ÖTV istisnalarında bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan biride engel derecesi %90 üzeri veya altında Engellilerin ÖTV indirimli araç alımlarında yapılan ÖTV istisnasına ilişkin ÖTV uygulama Tebliği 01.05.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile
tabi malların malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak
üzere ilk iktisabında uygulanan istisnaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda
belirlenmiştir.

1.1. Tanımlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendi uygulamasında;

Engelli sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve
Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik13 (veya
raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine
yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat) çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından
alınan engelli sağlık kurulu raporunu,

Engellilik derecesi (oranı): Engelli sağlık kurulu raporu verilmesine
yönelik ilgili yönetmelik/mevzuat ile belirlenen esaslara göre tespit edilen,
engellilik durumu itibarıyla tüm vücut fonksiyon kaybı oranını veya bu orana
karşılık gelen derecelendirmeyi,

Teknik belge: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya adı geçen
Bakanlık tarafından görevlendirilmiş kuruluşlarca yetki verilen makine
mühendisleri tarafından “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmelik”14hükümlerine uygun ve yapılan tertibatı/tertibatları belirtir şekilde
düzenlenen ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanan belgeyi,

Ekspertiz raporu: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununun15 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımı yapılan ve
ruhsatname sahibi sigorta eksperleri tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenlenen raporu ifade eder.

1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında
İstisna
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve
tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin,
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir
hacmine sahip binek otomobil,panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın
vagon, vb. taşıtların,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³
veya altında motor silindir hacmine sahipvan, panelvan, kamyonet, pick-up, vb.
taşıtların,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın,
motosikletlerin engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler
tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk
iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel
tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz.
Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesinin %90 veya daha
fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı
örneğinin ÖTV mükellefine ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın ilk iktisabında ÖTV
uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki taşıt
tesliminde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura
bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun 7/2
Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV
Tutarı ……………. TL’dir.” şerhi ile gösterir.

İstisna uygulanarak ilk iktisap kapsamında teslim edilen taşıtlar için de
mükellefler tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesi verilir, ancak
beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

Satış faturasının, aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve
kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun aslı
veya noter onaylı örneği taşıtların ilk iktisabının yapıldığı motorlu araç ticareti
yapanlar tarafından (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin verildiği günü takip
eden günün mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği
vergi dairesine verilir.

Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna
uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.

EKLER
Resmi Gazete ÖTV 


Resmi Gazete-2
engelsizdunyam.org

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  kalpler
  Kalpler
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir