Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

0
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 22 Eski Hükümlü İşçi Alacak. Temizlik görevlisi olarak 5 engelli personel alınacak. Son başvuru tarihi 25 şubat 2022.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İLAN TARİHİ: 21.02.2022

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Noter Kurası ile 5 (beş) Engelli İşçi, 17 (on yedi) Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Sürekli İşçi alınacaktır. Aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Eskişehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.trinternet adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemizwww.ogu.edu.trinternet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri, ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday (asil ve yedek olmak üzere) ve öncelik hakkına sahip olanların dört katına kadar (asil ve yedek olmak üzere) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18-35 yaş arasında (son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını tamamlamamış) olmak,

3. Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezunu (son başvuru tarihi itibariyle) olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa

uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak),

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

2. Üniversitemiz birimlerinde Temizlik hizmeti yapacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

3. Üniversitemiz birimlerinde temizlik hizmeti, taşıma, kaldırma, istifleme, çevre temizliği ve benzeri işleri yapacaktır.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

2. Kura işleminin 17.03.2022 tarihinde saat 14.00 ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara

ayrıca duyurulacaktır.

3. Kura sonucunda ismi asil listede olup, süresi içinde evrak teslim etmeyen, eksik evrak teslim eden veya sözlü mülakata katılmayan, adayların yerine Kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER , TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. İstenen Belgeler , Belge teslim tarihi ve yeri, Üniversitemizwww.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

2. Durumlarını belgeleyemeyenler, yanlış beyanda bulunanlar ve eksik belge getirenler listelerden

çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.trinternet sitesinde ilan edilecektir.

3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;

1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde belirtilen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen veya eksik teslim eden aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların ve deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri

Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !