Konu Kapatılmıştır
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Şu an 2022 Engelli Maaşı kategorisindeki 2022 Muhtaçlık aylığı,vakıflar yönetmeliği-27.09.2008 isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Üye Defnex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25 Haziran 2010
  Mesajlar
  3.849
  Konular
  1817
  Bahsedilme
  0 Mesaj

  2022 Muhtaçlık aylığı,vakıflar yönetmeliği-27.09.2008

  Reklam

  MEVZUAT - YÖNETMELİKLER


  VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ
  Resmi Gazete Tarihi : 27.09.2008
  Resmi Gazete Sayısı: 27010
  Muhtaç aylığı
  Madde 72- (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan engelliler ile yetimlere aylık bağlanır.

  Muhtaç aylığından yararlanacaklar

  Madde 73- (1) Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu Yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde aylık bağlanabilir.
  (2) 18 yaşından küçük engelli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı takdirde aylık bağlanır.
  (3) Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabilir.

  Başvuru sahibinden istenecek belgeler

  Madde 74- (1) Kendisine aylık bağlanması için başvuracaklardan aşağıda belgeler istenir.
  a) Ek-11'deki başvuru formu,
  b) Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.
  Sağlık kurulu raporu
  Madde 75- (1) Sağlık kurulu raporunda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  Madde 76- (1) Aylık talebinde bulunacaklar 74 üncü maddede yazılı belgeleri tamamlayarak yerleşim yeri bölge müdürlüğüne başvururlar.
  (2) Bölge müdürlüğünce müracaat belgeleri üzerindeki beyanları doğrulandıktan sonra, Ek-12'de belirtilen kriterlere göre puanlama yapılarak dosya tamamlanır. İllerin boş muhtaç kadrosu dikkate alınarak Ek-13'deki forma göre hazırlanacak onay Genel Müdürlüğe gönderilir.

  Ödenecek aylık miktarı

  Madde 77- (1) Ödenecek aylık miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır.
  (2) Muhtaç aylığı bağlanacakların sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

  Aylıkların ödenmesi ve muhtaçlığın izlenmesi

  Madde 78- (1) Aylıklar, Genel Müdürlük onayını takip eden aybaşından itibaren peşin olarak hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine ödenir.
  (2) Bölge müdürlükleri tarafından aylık bağlananlara, banka hesap numaraları ile birlikte tebligat yapılır ve aylıklar banka hesaplarına yatırılır.
  (3) İkametleri değişenlerin aylıkları devam eder. Boş kontenjan bulunması halinde ilgili bölge müdürlüğüne nakilleri yapılabilir.
  (4) Yapılan araştırma sonucunda durumları 73 üncü madde kapsamına girmediği tespit edilenlerin aylıkları kesilir.

  Yoklama

  Madde 79 1) Aylık sahipleri her yılın kasım ayında Ek-14'deki yoklama belgesini doldurarak aylık aldıkları bölge müdürlüğüne teslim ederler.
  (2) Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları dondurulur, yoklama belgelerini üç ay içerisinde getirmeleri halinde verilmeyen aylıkları toptan ödenir.

  Aylıkların kesilmesi

  Madde 80- (1) Aylık alanların;
  a) Ölümü,
  b) Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına alınması,
  c) Yetim erkek çocuğun 18, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,
  ç) Aylıkların aralıksız üç ay alınmaması,
  halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

  Bildirim yükümlülüğü

  Madde 81- (1) Muhtaçlar, aylıklarının kesilmesini gerektiren halleri bölge müdürlüklerine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
  (2) Aylık bağlanmasını gerektiren şartların ortadan kalktığı tarihten itibaren yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir.

  Eğitim yardımı

  Madde 82- (1) Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılabilir.
  (2) Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.
  (3) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan ya da burs alan öğrencilere eğitim yardımı yapılmaz.
  (4) Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanı ve illere göre dağılımı Genel Müdürlükçe belirlenir.
  Madde 83- (1) Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler öğretim yılı kayıtlarının başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde bölge müdürlüklerine başvururlar.
  (2) Boş kontenjan bulunması halinde ise bölge müdürlüklerince duyuru yapılarak başvurular alınır.

  İstenen belgeler

  Madde 84-- (1) Başvuru yapacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
  a) Ek-15'deki Başvuru Formu,
  b) Öğrenci belgesi.

  Başvuruların değerlendirilmesi
  Madde 85- (1) Öğrencilerin başvuru forumlarındaki bilgiler ek-16'daki kriterlere göre bölge müdürlüğünce değerlendirilerek, puan sıralaması yapılıp asıl ve yedek isim listeleri çıkarılır. Bu listeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra başvuru sahibi öğrencilere bölge müdürlükleri tarafından öğrenciler adına açtırılan banka hesap numaraları da belirtilerek tebligat yapılır ve eğitim yardımı verilmeye başlanır. Asıl listede boşalma olduğu takdirde yedek listedeki sıraya göre yardım verilir.

  Eğitim yardımı verilme süresi

  Madde 86- (1) Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim süresince verilir. Öğrencinin başka bir okula naklini yaptırması halinde eğitim yardımı aynı bölge müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.

  Öğrenciliğin takibi ve eğitim yardımının kesilmesi

  Madde 87- (1) Bölge müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit eder.
  (2) Öğrenciliğin sona ermesi ve başarısız olması halinde eğitim yardımı kesilir. Ancak, sağlık sebebiyle öğrenim süresinin uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde eğitim yardımı devam eder.

  Özel eğitim yardımı

  Madde 88- (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen yıllık eğitim yardımı miktarının beş katını geçmemek kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı yapılabilir.

  Fakir ve garip hastalara yapılacak muayene ve tedavi hizmeti

  Madde 89- (1) Fakir ve garip hastalara, hastane imkânları ile sınırlı olarak diğer hastalarla aynı kalitede hizmet verilir.
  (2) Vakfiye şartları doğrultusunda fakir ve garip hastaların, durumları belgelenmek kaydıyla her türlü tıbbi malzemeleri temin edilir. Hastanede bulunmayan tıbbi malzemeler hastane dışından sağlanır.

  Muayene ve tedavi edilecek hastalar

  Madde 90- (1) Aşağıdaki belgelerden herhangi birini ibraz eden hastaların, ücretsiz muayene ve tedavileri yapılır.
  a) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı aldığını gösterir belge,
  b) 2022 sayılı Kanuna göre maaş aldığını gösterir belge,
  c) 2828 sayılı Kanun gereğince, korunmaya muhtaç çocuklar hakkında mahkemece verilmiş ilâm,
  ç) Vakıf aşevi hizmetinden faydalandığına dair belge,
  d) Şehit ve gazi ailesi olduğuna dair belge.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz edemeyen hastalardan, mülkî idare amirliklerden veya köy muhtarlılarından alacakları fakir ve garip olduklarına dair belge ile Ek-17'deki form ve Ek-18'deki taahhütname istenir.

  Hastaneye başvuru ve tedavi

  Madde 91- (1) Hastalar, hastane baştabipliğince görevlendirilecek büroya başvururlar. İlgili memur tarafından belgeler incelendikten sonra hasta ilgili polikliniğe sevk edilir. Bu kimselerin ayakta tedavileri yapılır gerekiyorsa reçetesi yazılır. Şayet hastaneye yatırılması gerekiyorsa ilgili tıp uzmanı yatma formunu doldurur, imzalar ve baştabip yardımcısına sevk eder. Bu kimsenin fakir ve garip olduğunun tespiti için fakirlik belgesi ibraz edildikten sonra yatış işlemleri yapılır.

  Acil durumlarda tedavi

  Madde 92-(1) Acil olarak hastaneye müracaat eden fakir ve garip hastaların beyanlarına itibar edilerek muayene ve tedavileri yapılır. Gerektiğinde bu kişilerin durumları sonradan araştırılarak belgeleri temin edilir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunma

  Madde 93-(1) Gerçeğe uymayan beyanda bulunanlardan fakirlik belgesi alanların belgeleri iptal edilir, tedavi ve ilaç giderleri ilgilisinden tahsil edilir.

  Fakir ve garip hastalara yapılacak diğer yardımlar

  Madde 94-(1) Fakir ve garip hastaların gerektiğinde yol, cenaze ve benzeri giderleri karşılanabilir.

  Yabancı uyruklu fakir kişilerin tedavisi

  Madde 95-(1) Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu fakir kişilerin muayene ve tedavileri ücretsiz olarak yapılabilir.

  VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ.  Reklam
  Konu Lodos Denizcisi tarafından (28.Ağustos.2011 Saat 22:50 ) değiştirilmiştir. Sebep: Güncellendi

Konu Kapatılmıştır

Benzer Konular

 1. 2015 Yılı 2022 maaşı muhtaçlık sınırı
  Konu Sahibi Yunuss Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Aralık.2014, 18:25
 2. 3 Aylık özürlü ve muhtaçlık aylığı alabilir miyim?
  Konu Sahibi ZAFER ŞENLİER Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Aralık.2014, 19:35
 3. SGK'dan maaş alanlar muhtaçlık aylığı alamayacak
  Konu Sahibi Kalbimin Sesi Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Haziran.2011, 12:07
 4. 2011 Yılı 2022 Aylığı,Muhtaçlık aylığında yeni rakamlar
  Konu Sahibi Defnex Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ocak.2011, 09:42
 5. 2022'de muhtaçlık ölçütü sınırlarını aşmamak ne demek?
  Konu Sahibi as25 Forum 2022 Engelli Maaşı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2010, 11:31

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •