T.K.H.K. EKPSS atananlardan istenen belgeler

0
2017 - EKPSS/Kura Sonucu Kurumumuz kadrolarına yerleşenlerin atanmasına esas olmak üzere istenen belgeler ve atama ile ilgili duyuru yayımladı.

2017-EKPSS/KuraYERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRETÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KADROLARINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENEN BELGELER VE GEREKLİ HATIRLATMALAR HAKKINDA DUYURU

ADAYLARIN DİKKATİNE  : (Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatle okuyunuz.)
Kurumumuz kadrolarına yerleşen adayların aşağıdakibelgeleri 29/09/2017tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar ADAYLARIN İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL’dekiTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine,elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir.
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan 2017 EKPSS/Kurayerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup; bunların dışında
Aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayımlanan 2017- EKPSS/KuraAçıktan Atama Başvuru Formunun(eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı.
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilen adaylar tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),
3.   Mezuniyet Belgesi:
- Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,          
- Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,
-Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.
Ayrıca yerleşen tüm adayların https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden; “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezun bilgilerini” gösterir belge,

 (Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin aslı ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili Genel Sekreterlikçe aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

4.    Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti.
5.    2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
6.    Mal Bildirim Beyannamesi.
   7.  Kaza-i rüşt kararı:18 yaşını doldurmayan adaylarınkaza-i rüşt kararı aldığına dair belge.
 8. 2017 EKPSS/Kura atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.
            9. İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nun 3 (üç) nüsha, bilgisayar ortamında doldurulmuş, resimli ve imzalanmış formun aslının Genel Sekreterliklerce onaylatılarak (eksiksiz doldurulmuş olduğunun kontrol edilerek) teslim edilmesi,
10. V.H.K.İ kadrolarına yerleşenlerden M.E.B’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “M.E.B’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
HATIRLATMALAR:
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 29/09/2017tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir.
3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.
4. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
5. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

GENEL BİLGİLER:
            Atamalar:
ÖSYM tarafından yerleştirilen İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.
·         İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır.
Duyurulur.Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !