Emekli Engelli Memur, EKPSS'yle tekrar atanarak çalışabilir mi?

0
 Devlet Personel Başkanlığına engelli memur atamaları özellikle EKPSS(ÖMSS) ile ilgili çok soru gelmektedir. Bunlardan biride Emekli olmuş engelli memur tekrar ÖMSS ile atanıp çalışabilirmi sorusudur.
İşte soru ve konuya verilen cevap şöyledir:

Soru:Geçirdiğiniz kalp rahatsızlığı sonucu … Kuvvetlerinden kendi isteğinizle emekli olduğunuz ve çok az maaş aldığınız için herhangi bir kamu kurumunda tekrar çalışmak istediğinizden bahisle, 29/04/2012 tarihinde yapılacak olan ÖMSS sınavına üst yaş sınırı olmadığından katılma hakkınızın olup olmadığı ve yerleştirmeye yeter puan aldığınızda devlet kurumlarına yerleştirilip yerleştirilmeyeceğiniz, ayrıca ilgi yazı ekindeki rapora göre özürlü grubunuzun hangisi olduğu ve sözkonusu sağlık kurulu raporunun sınav ve yerleştirme için yeterli olup olmadığı, yeni bir sağlık raporunun çıkarılmasının gerekliliği ve tüm bu işlemlerin sınav öncesi ya da sonrasında mı olacağına dair.    (01/03/2012-2448)

Cevap:Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmüne, 92 nci maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”  hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde üst yaş sınırı aranmamaktadır. Ayrıca, bahsi geçen Yönetmeliğe göre yapılacak ÖMSS veya kuraya katılabilmek ve bunların sonuçlarına göre herhangi kamu kurum ve kuruluşunda özürlü olarak istihdam edilebilmek için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve “14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında özürlü olduğunuzu gösterir sağlık kurulu raporunuzun bulunması gerekmektedir.

19/10/2011 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeleri amacıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulü ile bunların sonuçlarına göre özürlü personel yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bu çerçevede, 29 Nisan 2012 tarihinde Özürlü Memur Seçme Sınavı(ÖMSS) yapılacaktır. Bu sınava ilişkin “2012-ÖMSS KILAVUZU” ise ÖSYM Başkanlığına ait http://www.osym.gov.tr. internet adresinde yayımlanmış olup, bahsi geçen Kılavuzda başvuruların öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine şahsen yapılacağı ve adayların buralardaki ilgili görevliler ile yapacakları görüşmelerde adayın özürlü sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın özür grubu ve buna bağlı olarak diğer özür durumu bilgileri tespit edilecek ve sınava gireceği özür grubu ile diğer özürlü bilgileri alanlarını da gösteren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi tanzim edileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, ÖMSS sınavına üst yaş sınırı olmadığı için katılma hakkınızın olduğu, ÖMSS için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne yapacağınız başvuru sırasında, ilgi yazı ekindeki raporunuzun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının, uygun ise sınava gireceğiniz özür grubunun hangisi olduğunun Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi tanzim edilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği, yapılacak sınav sonucunda aldığınız puan ile fonlara, belediyelere, il özel idarelerine, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerine ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait kadrolar için yapacağınız tercihlerden herhangi birisine yerleştirilmeniz ve emekli aylığınızın kesilmesi halinde, bu kurumlara ait kadrolara atanabileceğiniz, sayılanların dışındaki diğer kurum ve kuruluşlara ise atanamayacağınız değerlendirilmektedir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !