SUT uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı

0
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan "(vakıf üniversiteleri hariç)" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde ve (ğ) bendinde yer alan "cerrahi branşında yapılan" ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "görmeye yardımcı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2. l.B-2 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlan tarafından SUT eki EK-2/A-2 Listesinde yer alan işlemler, işlem puanlarına %10 oranında ilave edilerek faturalandırılır."

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "(eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, ve benzeri)" ibaresi "(Ancak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının %30'u sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Sağlık hizmeti sunucusunca bir faturalandırma döneminde verilen toplam hemodiyaliz tedavilerinden 700 seansa kadar verilen hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi "P704230" işlem kodundan, 701 seans ve üzeri hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi "P704234" işlem kodundan faturalandırılır."cümlesi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri de SUT eki EK-2/C Listesi "P704210" işlem kodundan faturalandırılır."

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan ""Değerlendirmeler" alt başlığındaki işlemler hariç olmak üzere," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğinin 3.1.2 numaralı maddesinin onyedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ğ) Tetrapleji veya parapleji tamlı hastalarda manuel tekerlekli sandalye ile akülü tekerlekli sandalyenin aynı anda reçete edildiği durumlarda, her iki malzeme bedeli de Kurumumuzca karşılanır."

MADDE 8- Aynı Tebliğin 3.3.8 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3.3.8 - Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları

3.3.8. A - Çocuklar için (parapodium, standing table)

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kuramlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık olan,

b) Kısmen baş kontrolü olan,

c) Herhangi bir nedene bağlı tetrapleji veya parapleji klinik tablosu olan veya diğer nörolojk defısitlere bağlı olarak ayakta durmanın tedaviye katkı sağlayacağının belirtilmesi ve 2-18 yaş arası hastalara bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kuramca bedeli karşılanır.

(2) Parapodium, standing table cihazları birlikte temin edilmez.

3.3.8. B - Erişkinler için (stand up ıvheelchair)

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kuramlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda; ortopedi ve travmatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kuramlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda;

a) Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,

b) Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,

c) Progresif hastalığı olmayan,

ç) Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olduğunun belirtilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde aktif çalışan ve/veya öğrenci olan hastalarda Kuramca bedeli karşılanır.

(2) Bu hastalara ayrıca tekerlekli sandalye (özelliksiz, özellikli, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazı bedeli

ödenmez.

(3) Stand up vvheelchair yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz."

MADDE 9- Aynı Tebliğin 4.2.1.C-5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "methotrexat ile birlikte" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ee) İpilimumab;

1) Daha önce en az bir seri sistemik tedavi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş rezeke edilemeyen erişkin relaps veya metastatik erişkin malign melanom tedavisinde; tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

2) En fazla 4 doz (1 doz = 3 haftada bir uygulanan 3mg/kg dozunda uygulanan tedavi) tedavi bedeli karşılanır.

3) Dabrafenib, vemurafenib ve ipilimumab kombine olarak kullanılamaz."

MADDE 11- Aynı Tebliğin 4.2 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

"4.2.45 - Duchenne Müsküler Distrofı (DMD) hastalığında Ataluren kullanım ilkeleri

(1) Distrofın geninde nonsense (anlamsız) mutasyonlar olduğunun genetik test (DNA analizi) ile ortaya konulması ve altı dakika yürüme testi sonuçlarına göre üç yüz metre ve üzeri yürüyebilen yedi yaş ve üzeri hastalarda, üçüncü basamak resmi sağlık kuruluşlarında en az bir pediatrik/erişkin nöroloji uzmanının yer aldığı en fazla altı ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak pediatrik/erişkin nörologlar tarafından reçetelenir."

MADDE 12- Aynı Tebliğin Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)'nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "700470" SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin diğer maddelerindeki değişiklikleri görmek için Tıklayın
ETİKETLER

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* lütfen spam veya uygunsuz yorum göndermeyin.

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)
To Top