DPB'den Engelli Memur adaylarına Önemli Cevaplar

0
Devlet Personel Başkanlığı, Engelli Memur adaylarının bilmesi gereken Sıkça Sorulan soruları cevaplamış.

İşinize bir hayli yarayacak o sorular ve cevapları şöyle:

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1) Engelli kadrosu var mıdır?

Mevzuatta engelli kadrosu olarak tanımlanmış kadro bulunmamakta olup, engelliler Devlet memurluğu için ihdas edilmiş değişik unvanlı kadrolarda istihdam edilmektedir.


SORU 2) Engelli alımı yapılacak memur kadrolarını Devlet Personel Başkanlığı mı belirlemektedir?

Hayır, engelli alımı yapılacak kadroları mevzuatta öngörülen oranda alımı yapacak olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kendileri belirlemektedir.


SORU 3)  Engelli memur istihdamında Devlet Personel Başkanlığının hangi sorumlulukları bulunmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığının engelli istihdamında esas görevi kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Ayrıca Başkanlık bu kurum ve kuruluşlarda % 3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden de sorumludur.
Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarınca bir sonraki yıl için engelli alımı yapılmak üzere bildirilen kadroların Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanlığına intikal ettirilmesi, ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve engellilere tahsisli boş kadroların doldurulması ile engelli istihdamına ilişkin diğer hususlarda yardımcı olmakla yükümlüdür. 


SORU 4)  Engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında hangi memur kadro unvanlarında istihdam edilmektedir?

Engelliler, Devlet memuru kadrolarında farklı hizmet sınıfları ve farklı unvanlar itibariyle istihdam edilmektedir. Bu unvanlardan bazıları ambar memuru, avukat, bakteriyolog, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam-hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter, sosyal çalışmacı, hizmetli kadro unvanlarıdır.


SORU 5)  Engelli memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumlara neden herhangi bir ceza yaptırımı uygulanmamaktadır?
Mevzuatta engelli memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları için herhangi bir ceza yaptırımı öngörülmemiştir. Ancak, Başkanlığımız sürekli olarak kamu kurum ve kuruluşlarını boş engelli kadrolarını doldurmaları hususunda Başbakanlık genelgesi, tebliğ ve kurumsal yazışmalar ile uyarmaktadır.

SORU 6)  Engelli memur seçme sınavı (ÖMSS) kaç yılda bir yapılmaktadır ve ÖMSS sonuçlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

ÖMSS, iki yılda bir yapılmakta ve ÖMSS sonuçları iki yıl süreyle geçerli olmaktadır. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecektir.


SORU 7)  ÖMSS ve kura başvuruları ile yerleştirme duyuruları nerede ve ne şekilde yapılmaktadır?

            ÖMSS ve kuranın yapılacağı tarih, başvuru tarihleri, başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı ile yerleştirmelerin yapılacağı tarihler Devlet Personel Başkanlığına ait www.dpb.gov.tr ve ÖSYM Başkanlığına ait www.osym.gov.tr  internet adreslerinde yayınlanan “ÖMSS Başvuru Kılavuzu” ile ilan edilmektedir.


SORU 8)  Engelli memur alımında hangi  eğitim düzeyinden başvuru yapılmaktadır?

Engelli memur alımında kura yöntemiyle ilkokul, ortaokul veya ilköğretim eğitim düzeyinden;  Özürlü Memur Seçme Sınavına(ÖMSS) yöntemiyle lise, önlisans veya lisans eğitim düzeyinden başvuru yapılmaktadır.


SORU 9)  Engelli memur olarak atanabilmek için öngörülen bir yaş şartı var mıdır?

Engellilerin memur olabilmesi için 18 yaşını tamamlamış olmaları (veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları) gerekmektedir.
Engelli memur olabilmek için aranılan üst yaş şartında ise 65 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.

SORU 10)  ÖMSS’ye son sınıf öğrencileri de girebilirler mi?
Mezun olabilecek son sınıf öğrencileri de ÖMSS’ye girebilirler.

SORU 11)  Lisans mezunu aday önlisans veya ortaöğretim düzeyinden de ÖMSS’ye başvuru yapabilir mi?
Lisans düzeyinden mezun olan aday ÖMSS’ye sadece lisans düzeyinden başvuru yapabilir. Lisans düzeyinden mezun olmasına rağmen önlisans ya da ortaöğretim düzeyinden sınava giren ve sonrasında yerleşen adayların ataması yapılmamakta, ataması yapılan ve durumları sonradan tespit edilenlerin ise atamaları iptal edilmektedir.

SORU 12)  Lisans öğrenimi tamamlayamadan alınan önlisans diploması ile önlisans düzeyinden ÖMSS’ye başvuru yapılabilir mi?
Evet başvuru yapılabilir.


SORU 13)  Lisans mezunu engelliler KPSS A kadrolarına ÖMSS ile başvurabilir mi?

Lisans mezunu engellilerin KPSS A grubu kadrolarına başvurabilmeleri için KPSS ye girmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ÖMSS sonuçları ile KPSS A grubu kadrolarına başvuru yapılamamaktadır.

SORU 14)  ÖMSS’den yüksek puan almasına rağmen bir aday herhangi bir kadroya neden yerleştirilememiştir?
Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate alınmakta, kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olarında tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi olsa yerleştirmesi yapılamamaktadır.
Adaylar isterse, yerleştirme sonrası tüm kadrolara yerleştirilen adaylara ilişkin taban ve tavan puanları ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde görebilirler.

SORU 15)  Engelli memur alımları hangi sürelerde yapılmaktadır?

Engelli memur alımları engelli kontenjan açığı olduğu sürece yılda bir kez yapılmaktadır.

SORU 16) Tercihte bulunulan kadro için aranılan genel veya özel şartların hangi tarih itibariyle taşınması gerekmektedir?
Tercih yapılacak kadronun genel veya özel şartlarının yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle taşınması gerekmektedir.

SORU 17)  ÖMSS/Kura sonucu bir kadroya yerleşen aday bir sonraki yerleştirmelere başvurabilir mi?
Herhangi bir kadroya yerleştirilen aday “aynı ÖMSS puanı veya kura kaydı” ile takip eden bir sonraki yerleştirme için tercihte bulunamaz.

SORU 18)  Engelli memur ataması Devlet Personel Başkanlığınca mı yapılmaktadır?
İlan edilen kadrolara ÖSYM Başkanlığınca ÖMSS ve kura sonuçlarına göre merkezi olarak “yerleştirme” işlemi yapılmaktadır.
Yerleştirilen adayların “atama işlemleri” ise yerleştirildikleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmaktadır.

SORU 19) ÖMSS veya kura sonucu bir kadroya yerleşen aday nereye başvuru yapacaktır?
Yerleştirildiği ilgili kamu kurum veya kuruluşuna istenilen belgelerle birlikte başvuru yapacaktır.
Bu konuda ne Devlet Personel Başkanlığına, ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ne de ÖSYM Başkanlığına başvuru yapılmamalıdır.

SORU 20)   ÖMSS veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirmeler sonrasında boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapılmakta mıdır?
Mevzuatta ek yerleştirme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmamakta olup, boş kalan kadrolara aynı yıl içerisinde ikinci bir defa ek yerleştirme yapılmamaktadır.

SORU 21) Engelli işçi olarak istihdam edilebilmek için de Devlet Personel Başkanlığına mı başvuru yapılması gerekmektedir?

Engellilerin işçi olarak istihdamı 4857 sayılı İş Kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Engelli işçi statüsünde istihdam edilebilmek için Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.


SORU 22) Emekliler engelli memur olarak atanabilirler mi?
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alan emekliler; fonlara, belediyelere, il özel idarelerine, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerine ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarına ait kadrolara atanabilmekte, sayılanlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamamaktadır.


SORU 23)  Halen memur statüsünde çalışanlar engelli memur olarak atanabilirler mi?

Halen memur statüsünde istihdam edilenler istihdam edildikleri kamu kurum veya kuruluşunun muvafakatini alarak ÖMSS/Kura sonucuna göre yerleştirildikleri kuruma atanabilirler.


SORU 24)  Halen sözleşmeli statüde ya da işçi statüsünde çalışanlar engelli memur olarak atanabilirler mi?

Sözleşmeli statüde veya işçi statüsünde çalışanlar ÖMSS/Kura yöntemiyle yerleştirildikleri takdirde çalıştıkları özel veya kamu kurumundan istifa edip yerleştikleri kadroya memur statüsünde atanabilirler.

SORU 25)  Engelli memur alımı amacıyla yapılan ÖMSS, kura ve yerleştirme işlemlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya istenilen belgeleri haiz olmayan adaylar hakkında hangi işlemler yapılır?

 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya evrak üzerinde sahtecilik yapan adayın ataması iptal edilecek ve hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SORU 26)  KPSS ile yerleşen ve halen çalışmakta olan memur veya memur adaylarının engelli kontenjanına dahil edilebilmeleri mümkün müdür?
Engelli olduğuna dair en az %40 oranında sağlık kurulu raporu bulunan memur veya memur adayları çalışmakta oldukları kuruma müracaat etmeleri ve sağlık kurulu raporlarını ibraz etmeleri halinde özürlü kontenjanına dahil edilebilmekte ve engellilere sağlanan haklardan da yararlanabilmektedirler.

SORU 27)  Engelli Devlet memurlarına ne gibi haklar sağlanmaktadır?

İstihdam bakımından, engelli olmayan diğer personel KPSS sonuçlarına göre, engelliler ise ÖMSS veya kura ile Devlet memurluğuna alınmaktadır.
İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde engelli memurlara düşük gelir vergisi ödeme, idari izin kullanma, günlük çalışma sürelerinde esneklik sağlanma, erken emekli olma, gece nöbeti ve vardiyadan muaf tutulma gibi haklar sağlanmaktadır.

SORU 28) Engelli memurlar  kendilerine  mevzuatla  sağlanan  haklardan faydalanabilmek için nereye müracaat etmelidir?

Sağlanan haklardan faydalanabilmek için istihdam edildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat etmelidirler.

Not: Yukarıda verilen bilgiler DPB sitesinden alınmış olup eski tarihlidir. Bazı ifadeler örneğin ÖMSS kelimesi şuanda EKPSS olarak kullanılmaktadır. EKPSS'nin açılımı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı demektir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Mesajınız onaylandıktan sonra görünecektir. Engelliler Haber ve Bilgi Portalı

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !