• Yeni 2022 Yönetmeliğine göre 1 Milyon 232 bin kişinin maaşı kesilebilir  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında 01.09.2012 tarihi dönemi itibarıyla toplam 1.232.972 Vatandaşımıza aylık ödenmektedir.
  Ödenen aylıkların dağılımı ise şu şekildedir:

  1- 683.724 kişisi yaşlı ve muhtaç aylığı almaktadır.

  2- 549.051 kişisi engelli-bakıma muhtaç-özürlü yakını aylığı almaktadır.

  3- 197 kişisi silikosiz hastasıdır.

  Muhtaçlık aylığı hesaplamasında köklü değişiklik yapıldı
  25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik"in geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesiyle binlerce fakirin aylığı kesilecektir. Sayın Fatma ŞAHİN'in bundan haberinin olup olmadığını bilmiyoruz. Şayet haberi yoksa şimdi haberi olmuştur.
  Bu konuyu biraz açacak olursak şunları söyleyebiliriz. 1620 * 0,073837 = 119,62 TL aylık gelir çok düşük bir gelirdir. Bir kişinin bu rakamın bir TL dahi üzerinde aylık gelire sahip olması halinde muhtaç aylığından yararlanması mümkün değildir. Aşağıda yer verilen geçici maddeye baktığımızda binlerce muhtaç aylığı alan fakirin aylıklarının kesileceğini düşünüyoruz. Ya katsayı değiştirilmelidir ya da hesaplama değiştirilmelidir.

  Muhtaçlık hesaplaması yöntemi

  Yönetmeliğin Muhtaçlık hesaplaması başlıklı Geçici 1 inci maddesinde; " 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.
  a) Hanenin gelir durumu;
  1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
  3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
  7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
  9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
  12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  14) Tarımsal destek geliri tutarı,
  15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
  c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez."

  Yukarıda belirtilen hesaplamaya göre yüz binlerce muhtaç aylığı almakta olan fakirin almakta olduğu aylığın kesilmesi halinde sosyal patlama olması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
  Bu konuyu daha önce gündeme taşımış olmamıza rağmen şuana kadar herhangi bir açıklama gelmemiştir. Ne diyelim kendi düşen ağlamaz.

  Kaynak:
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Yeni 2022 Yönetmeliğine göre 1 Milyon 232 bin kişinin maaşı kesilebilir started by View original post
  Yorum Yorum Ekle

  Türkiye'nın başkenti neresidir?

 • Facebook Yorum Yap

  Bu konuya Yorum Yap

 • Facebook Fan

  Engelliler için Listeni Davet Et Engelsiz Dünyam Fan
 • ÖMSS Facebook Sayfamız

 • Engelsiz Dünyam'ı Twitter'dan takip edebilirsiniz